Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En bonde som står på en åker

2.7 Strategi för skogs- och odlingslandskapet

Utanför bebyggelsen finns skogs- och odlingslandskapet med sjöar, vattendrag och våtmarker. I dessa områden bedrivs företagande inom de gröna (areella) näringarna och turism. Landskapet är också viktigt för rekreation och friluftsliv för både Falu- och Borlängeborna och för besökare och det utgör grunden för bevarandet av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Ett hållbart brukande av jordbruksområden och skogsmark är en fundamental förutsättning för framtiden. Det är viktigt att jordbruks- och skogsbruksmarkens produktionsförmåga behålls för framtiden då vi måste ha beredskap för hur klimatförändringar kommer att påverka behovet av dessa resurser.

I skogs- och odlingslandskapet är aktivt jord- och skogsbruk den arealmässigt största markanvändningen, som förutom för traditionell produktion också används för nya produkter och förnyelsebar energi. I detta landskap ska det aktiva brukandet samsas med hänsyn till biologisk mångfald, skyddet av natur- och kulturmiljövärden, rekreation/friluftsliv, jakt, etablering av vindkraftsanläggningar, master, täktverksamhet och med olika satsningar för turism och rekreation.

Sidan uppdaterad 2020-08-05