Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som skriver på en whiteboard

Verksamhetsplan, budget och uppföljning

Verksamhetsplan och budget

Mål och åtgärder ska årligen implementeras i kommunens planeringsprocess med verksamhetsplan och budget. Kretsloppsplanens mål utgör kommunens mål inom förebyggande och hantering av avfall och integreras i kommunens övriga strategiska planer och styrdokument

Kommunala åtgärder kan justeras årligen. Det är en viktig uppgift för den kommunala kretsloppsplanegruppen att årligen diskutera vad som behöver göras i kommunen för att nå målen. Denna planering bör sedan ligga till grund för nämnder/förvaltningar och bolags verksamhetsplaner och budget.

Fysisk planering

Kretsloppsplanen har i många avseenden en koppling till kommunens fysiska planering, exempelvis översiktsplan och detaljplaner. Det kan avse vid planering för fastighetsnära insamling av förpackningar, insamling av förpackningar på allmän plats, utveckling av masshanteringsplaner och etablering av verksamhet, exempelvis inom återbruk.

Uppföljning

Ansvar för uppföljning av Kretsloppsplan för Falu kommun beslutas i samband med antagandet av planen. Årlig rapportering förväntas ske till utsedd politisk nämnd.

Målen på regional nivå kommer att följas upp årsvis och samordnas av den regionala kretsloppsplanegruppen. Dokumentationen sker på kretsloppsplaneportalen, kretsloppsplandalarna.se.

Årligen arrangeras ”Dalarnas kretsloppsplanedag” där alla kommunala kretsloppsplanegrupper, temagrupper och nätverk samt övriga berörda bjuds in. Ansvarig är regional kretsloppsplanegrupp.

Sidan uppdaterad 2023-10-16