Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En burk med batterier

Hushållens avfallshantering

För hushållen är det viktigt återbruka, både att köpa och sälja, men också att sortera till materialåtervinning.

Det bästa återbruket sker direkt genom hushållens försorg genom second hand och olika köp- och säljfunktioner. Det som ändå kommer in på återvinningscentralerna ska på ett enkelt sätt kunna lämnas till återbruk.

Endast 35-40 procent rätt sorterat

Mängden restavfall i Dalarna uppgick år 2022 till cirka 125 kg/person. Trenden är sjunkande med en minskning på cirka 20 procent sedan år 2015. För närvarande är endast cirka 35-40 procent rätt sorterat. Om restavfallet halveras, genom att innehållet av förpackningar, tidningar, matavfall, textil och inert minskar med 75 procent genom ökad materialåtervinning, så bedöms klimatpåverkan minska med cirka 15 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Ny lagstiftning

Under planperioden sker omvälvande förändringar på lagstiftningsområdet som påverkar alla hushåll markant:

Förpackningar

  • 2024-01-01 tar kommunen över insamlingsansvaret för förpackningar, främst papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas.
  • Fastighetsnära insamling ska vara införd senast 2027-01-01.

Syftet är att nå högre materialåtervinning av förpackningar och därmed minska mängden avfall till förbränning. Producentansvaret är fortfarande kvar och kommunerna ska ges ersättning för insamlingen med målet att nå full kostnadstäckning.

Matavfall

  • Från och med år 2024 blir det också obligatoriskt krav på utsortering av matavfall för alla hushåll.

Kommunerna står inför utmaningar i att utveckla insamlingssystem som kommer kräva omfattande investeringar och resurser samt påverkan på fysisk planering och logistik.

Avfall från hushåll som lämnas till återvinningscentraler

Grovavfall utgör cirka 45 procent av den totala avfallsmängden från hushåll i Dalarna. Cirka 240 kg/person lämnades in vid kommunernas återvinningscentraler år 2022 och trenden är relativt konstant sedan år 2015. Av dessa mängder återbrukas mindre än 3 procent och cirka 20 procent går till materialåtervinning. Cirka 60 procent förbränns.

Detta vill kommunerna ändra på. Mer ska återbrukas och materialåtervinnas. Om brännbart grovavfall halveras, genom att innehållet av hård- och mjukplast, textil, förpackningar, tidningar och elskrot minskar med 75 procent, så bedöms klimatpåverkan minska med cirka 11 000 ton CO2e.

Farligt avfall från hushåll är alltid högt prioriterat och arbete sker löpande för att minska uppkomsten av farligt avfall och säkerställa en miljösäker insamling där risk för kontaminering av främst matavfall måste minimeras.

Andra viktiga delar är att utveckla fossilfria transporter inom avfallshantering.

Till år 2030 behöver vi minska mängden avfall till förbränning. Vi behöver fortsätta förebygga användning av farligt avfall och säkerställa att farligt avfall samlas in och omhändertas enligt lagkrav.

Sidan uppdaterad 2023-10-16