Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Pengar och varor

Hushållens konsumtion

Hushållens konsumtion har en stor betydelse för klimatpåverkan i Sverige. Naturvårdsverket anger att cirka 60 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen kommer från hushåll, motsvarande cirka 4,5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Trenden i Sverige sedan 10 år tillbaka är något avtagande.

Omräknat innebär detta att hushållens konsumtion i Dalarna bidrar med cirka 1,3 miljoner ton CO2e per år.

Grafik över hushållens konsumtion

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp år 2020, Naturvårdsverket (cirka 60 % kopplat till hushållen).

Hushållen i Dalarna producerade år 2022 cirka 485 kg avfall (exklusive slam och trädgårdsavfall) per person. Trenden sedan 2015 är relativt konstant och hög i jämförelse med övriga Sverige (450 kg/person) mest beroende på hög mängd grovavfall. Detta motsvarar en klimatpåverkan kring 450 000 ton CO2e.

Minskar vi avfallet med 25 procent motsvarar detta cirka 40 000 ton avfall som innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 120 000 ton CO2e eller omräknat 0,42 ton CO2e/person.

Den stora utmaningen för att lyckas är att skapa bestående beteendeförändringar hos alla människor. Det ska vara enkelt att minimera avfallsmängder men det måste också finnas vilja att göra detta.

Till år 2030 behöver vi utveckla en mer hållbar konsumtion hos en majoritet av invånarna som leder till mindre mängder avfall och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Sidan uppdaterad 2023-10-16