Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera människor som sitter tillsammans vid ett bord

Policydokument och handlingsplaner

Lugnetgymnasiet arbetar kontinuerligt med tydliggörande och systematik både när det gäller lärande och arbetsmiljö. Lärandet kommuniceras direkt med eleverna medan trygghets- och arbetsmiljöfrågor ska kommuniceras till alla som finns på vår skola.

Elevhälsoplan för Lugnetgymnasiet

Enligt Skolverkets riktlinjer från 1 juli 2011 ska alla skolor i Sverige ha en samlad
elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska kompetenser. För de medicinska insatserna ska det finnas
tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog
och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Lugnetgymnasiets
elevhälsoplan redovisar hur skolan har organiserat elevhälsan utifrån
ansvarsfördelning och rutiner.

Lugnetgymnasiets elevhälsoplan för 2022-2023 Pdf, 980.2 kB. 

Årshjul för Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

På Lugnetgymnasiet har rektor ansvar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiken ligger i att; undersöka, genomföra och följa upp. Lugnetgymnasiets årshjul innefattar de områden som skolan behöver fokusera kring för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

Här hittar du årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete 2018-2019, SAM Pdf, 313.1 kB.

Plan för trygghet mot kränkande behandling

Varje år upprättas en plan av de åtgärder som krävs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. Åtgärderna tas fram genom inhämtande av fakta och synpunkter från elever och personal.

Plan för trygghet mot kränkande behandling Pdf, 370.3 kB.

Akutplan för Lugnetgymnasiet

Lugnetgymnasiets akutplan är en handlingsplan för skolans personal och elever. Det krävs flexibilitet för att lösa uppkomna situationer eftersom alla situationer är olika och akutplanen är vår guide. Planen kommuniceras på skolan och finns anslagen i alla klassrum.  

Här hittar du akutplan för Lugnetgymnasiet. Pdf, 2.4 MB.

Sidan uppdaterad 2023-12-14