Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falugatan

Årummet

Vi bygger om Årummet för att skapa en attraktivare och mer levande del av Faluns stadskärna för såväl Falubor som turister. Målet är att öppna upp staden mot ån och skapa plats för mötet.

Ombyggnationen har delats in i etapper. Etapp 1 pågick mellan juni till november 2017. Etapp 2 startar 26 september 2022 och planeras vara klar hösten 2023.

Baksida ska bli en framsida

Årummet, området mellan Klabbron-Falubron var under lång tid en baksida i stadsbilden jämfört med Holmgatans publika stråk med butiker. Trafiken dominerade Östra Hamngatan och hindrade en utveckling av verksamheter och arrangemang som vänder sig mot Faluån.

Dialog om utformningen

En medborgardialog genomfördes 22 november 2013 - 7 januari 2014. Totalt lämnades 1939 idéer.

De mest populära idéerna var: • Ta bort/minimera buss- och biltrafik • Uteservering • Sittplatser • Park/grönska • Cykel- och gångstråk • Ta bort parkeringar • Snygga upp fasader • Aktiviteter • Fontän/pool/vattenskulptur.

De förslag och synpunkter som kom in fanns med som en del i underlaget till gestaltningsprogrammet som i sin tur låg till grund för projekteringen.

Vad har hittills byggts om?

Området som hittills har byggts om är Falugatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd samt delar av Stigaregatan och Myntgatan.

Gatorna har fått ny stenläggning och speciella cykelstråk har skapats liksom gångfartsområden. Gång- och cykelvägar har blivit mer avskilda från övrig trafik. Många nya bänkar har kommit på plats, nya träd har planterats och bättre möjligheter för uteserveringar har skapats.

Östra hamngatan från Faluån. Baksidan av Bergströms galleria och parkerade bilar.

Årummet etapp 2

I Årummet etapp 2 ingår fler projekt:

  • Bryggan i ån som invigdes under Åfesten i början av juni 2023
  • Stabilisering av kajmur och gata gjordes inför byggandet av bryggan i ån.
  • Upprustning av Östra hamngatan mellan Vattugränd och Gruvgatan pågår och ska vara klar hösten 2023. Hur gatan kommer att se ut när den är klar syns på ritningarna här nedanför. Den övre bilden är ett utdrag ur bygghandlingen för gatan där inte bryggan finns med.
Utdrag ur bygghandlingen Årummet etapp 2
Östra hamngatan och bryggan uppifrån.

Arkitektskiss där bryggans placering syns. Bilden stämmer inte med hur beläggning med mera på gatan blir.

Sidan uppdaterad 2023-06-20