Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i en lekpark

Elevhälsa

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator samt specialpedagog eller speciallärare. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsans centrala organisation

I Centrala Elevhälsans samlade organisation ingår skolsköterskor, skol­läkare, psykologer, special­pedagoger, genuspedagog och pedagoger från sjukhusskolan.

Kuratorer finns ute på skolorna och har rektor som chef.

HBTQI-certifiering

Elevhälsans personal: kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och ungdomsstödjare är certifierade i HBTQI-frågor.

Certifikatet innebär en bekräftelse på att verksamheten arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker
verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Begreppet hbtqi avser: homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och
intersexpersoner.

I certifieringen ingår bland annat

  • att all personal har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande.
  • att det finns rutinerför hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för systematiskt arbete, uppföljning och kvalitetssäkring.

Certifikat är utfärdat av RFSL Utbildning AB.

Det gäller till 1 september 2024.

Slättaskolans elevhälsoarbete

Skolans elevhälsa har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan är en del i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.  En viktig del i vårt arbete är att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.  För att möjliggöra detta har våra elever tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens.

I Falu kommuns centrala elevhälsa ingår skolläkare, specialpedagoger, genuspedagog och skolpsykologer. Dessa stöttar samtliga kommunala skolor. I Slättaskolans elevhälsa ingår skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagoger, biträdande rektorer och rektor. Dessa finns på skolan dagligen. Rektor har det övergripande ansvaret  för hela skolans elevhälsoarbete.

Sidan uppdaterad 2020-11-06