Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i snön

Inkomster och avgifter

Inkomsten styr avgiften

Vi behöver ditt hushålls inkomstuppgifter före skatt för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering i kommunal förskola, familjedaghem eller fritidshem enligt reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras bara på skattepliktig inkomst.

Läs våra fullständiga regler och villkor:

Tillämpningsföreskrifter för förskola, familjedaghem och fritidshem

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

Avgifter för förskola och fritidshem, 2024

Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kronor/månad per hushåll före skatt. Avgiften regleras i första hand utifrån hushållets inkomst. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

» Vilken barnomsorg erbjuds och vad kostar det? Pdf, 104.1 kB.

När ska inkomstuppgifter lämnas?

Inkomstuppgifter måste lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen:

  • När en placering påbörjas.
  • När det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst.
  • När kommunen begär det.

Kontroll mot Skatteverket

De inkomstuppgifter som du lämnat och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna årsavstämning görs för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet. De uppgifter som hämtas från skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite. Ingen kontroll görs om hushållet angivit maxtaxa eller inte lämnat några inkomstuppgifter så att maxtaxa automatiskt registrerats.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till Barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte. Om inkomsten varierar stort månad för månad kan en genomsnittlig uppskattning av inkomsten anges. Årsavstämningen kommer sedan att kontrollera hur stor avvikelsen var i efterhand.

Tolv månaders betalning

Avgiften betalas tolv månader per år oavsett om ditt barn är närvarande på fritidshemmet eller inte.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för fritidsplatsen.

Uteblivna uppgifter

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer högsta avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

Sidan uppdaterad 2024-03-08