Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar ett stort modernt grått trähus i Falun

Riktlinjer för hållbart byggande i Falun

Inom Faluns kommunkoncern ska hållbarhet vara en naturlig del av allt som byggs.

Falu kommuns ledande politiker är överens om att utvecklingen ska vara hållbar och grundas i Agenda 2030 och de globala målen.

Riktlinjer för Hållbart byggande i Falu kommun innebär ett åtagande om lärande och om att skapa ett hållbart, strukturerat och innovativt arbetssätt för byggande inom Falu kommun. Riktlinjerna är en utveckling av den tidigare framtagna träbyggnadsstrategin.

I riktlinjerna presenteras Falu kommuns övergripande målbilder för hållbart byggande. Varje hållbarhetsaspekt, social, ekologisk och ekonomisk, har två målbilder:

Målbilder för Ekologisk hållbarhet

  • Det vi bygger i Falu kommun ska genomsyras av livscykelperspektivet och nyttja ekosystemtjänster samt bidra till biologisk mångfald. Trä ska alltid prövas som material i byggnadsprojekt.
  • I Falu kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval som har minimal negativ påverkan på klimatet och miljön.

Målbilder för Social hållbarhet

  • Falu kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet och tillgänglighet där varje Falubo har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen.
  • Falu kommun har ett unikt världsarv som skapar stolthet och är en naturlig del av Faluns historia och framtid.

Målbilder för Ekonomisk hållbarhet

  • Falu kommun ska ha en ekonomi i balans som samtidigt främjar den sociala miljön och bidrar till en positiv inverkan på klimatet.
  • Det som byggs i Falu kommun baseras på hållbara val och överlagda livscykelkostnader

Pilotår för test och utvärdering

Under ett år från och med den 16 juni 2022, då riktlinjerna antogs i kommunfullmäktige, ska de testas, utvärderas och därefter eventuellt justeras.

Styrdokument

Riktlinjer för hållbart byggande i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2022-06-16, § 165
Sidan uppdaterad 2024-01-26