Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ung flicka som luktar på blomma.

Hållbar utveckling i skolan

Världens länder har förbundit sig till 17 globala mål. Mål 4 - God utbildning för alla - och delmål 4.7 omfattar lärande för hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling (LHU)

Skolornas miljösamordnare skapar förutsättningar för Faluns kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier att arbeta med LHU (lärande för hållbar utveckling) enligt skolans styrdokument.

Värde av elevers handlingar

"Du erhåller kunskaper som du lär dig värdera och skapar därmed förståelse för hur dina handlingar påverkar andra och framtiden."

Värdegrund och lärandemiljö är två viktiga processnycklar som ingår i begreppet LHU. Våra barn och ungdomar ska tränas i att värdera kunskaper och ta ansvar för sina val och därigenom skapa en hållbar identitet.

Miljösamordnares och skolan

Miljösamordnaren ska underlätta genomförandet av uppdragen i läroplaner, åtgärdsprogram och liknande genom att stötta skolledare i arbetet samt utbilda skolledare och pedagoger. I uppdraget ingår också att arbeta med barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder i kommunens miljö- och folkhälsoprogram.

Nyhetsbrev LHU

Varje termin samlas smått och gott inom LHU i ett Nyhetsbrev kallat Faluns skolor framåt. Nyhetsbrev LHU nr 2, hösten 2017PDF.

LHU-nätverk

Det finns tre nätverk öppna för alla intresserade, kontakta skolornas folkhälso- och miljösamordnare för mer information.

Faluns LHU-nätverk består av lärare från olika skolenheter, högskolan och andra förvaltningar i kommunen. Vi träffas en gång per termin för att diskutera och stödja undervisningen här i Falun.

Nationella LHU-nätverket har cirka 400 medlemmar från olika undervisningsområden, myndigheter, föreningar och organisationer. En konferens per år och Nyhetsbrev. Här blir anmäler du dig till LHU-nätverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets utmärkelse

Skola för hållbar utveckling är Skolverkets utmärkelse till skolor som vill lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling. Mer information och ansökan om utmärkelsen finns på Skolverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolgårdskartläggning

En omfattande skolgårdskartläggning har genomförts av förskolegårdar och skolgårdar i Falu kommun för att studera kvalitén ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv.

Utifrån kartläggningen har ett funktionsprogram för utemiljön runt förskolor och skolor tagits fram. Samarbetspartners har varit forskarna Susan Paget och Petter Åkerblom SLU, Uppsala samt Johanne Maad, Högskolan Dalarna. Syftet är att förbättra lärandemiljön på skolgårdarna för att stimulera barnens lek, trivsel, utveckling och lust att lära.

En skolgårdsgrupp har bildats som består av mark- och driftägare, skolans lokalansvariga, förskolechefer och rektorer, pedagoger och miljösamordnare.

Det finns ett funktionsprogramPDF med generella riktlinjer för Falu kommuns förskole- och skolgårdar. Engelsk förkortad version, General guidelinesPDF.

Förändring av skolgården - Hur går vi till väga?

Lathund vid förändring av skolgårdPDF

EDIS - Elevers Delaktighet och Inflytande med fokus på Skolgård

Projekt EDIS har pågått under 2018 med syfte att skapa en modell för hur elever kan vara delaktiga I utformningen av sin skolgård samt att i slutänden få bra skolgårdar i Falu kommun. Bjursåsskolan årskurs 7-9 har provat EDIS-modellen. Eleverna har fått kunskap om kommundemokrati och hur en skolgård planeras och byggs. Därefter har de fått uppdraget att presentera förslag på vissa anläggningar på den nya skolgården. Rådslagsmodellen användes vid den medborgardialog som ingår i modellen, där elever och vuxna för rundabordssamtal. De mest hållbara, tillgängliga och genomförbara förslagen röstades då fram. Ett bra exempel på när ett skoluppdrag blir ämnesövergripande, demokratiskt och på riktigt.

Projektläget hösten 2018 är att ge möjlighet till dialog mellan elevrådet på Bjursåsskolan, serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen om vad som i slutskedet ska byggas på skolgården. Det ska även tas fram en modell för yngre elever. Modellen är ännu inte helt klar, men eftersom Falu kommun berättar om projekt EDIS på Healthy Cities konferensen i Belfast, Irland 1-4 oktober 2018, så har en modell på engelska tagits fram innan projektet är slutfört.

Model students participation school groundsPDF

Kemikalier i barns vardag

Falu kommun vill minska farliga och hormonstörande kemikalier i vardagen. En särskild satsning görs mot förskolans verksamhet eftersom barnen är mer utsatta och känsliga för påverkan.

Samtliga kommunala förskolechefer samt en pedagog på respektive förskola, har utbildats om kemikalier i barns vardag våren 2015. Förskolan har en intern handlingsplan om hur arbetet ska fortskrida. En handlingsplan för hela barn och utbildningsförvaltningen kommer att göras i samklang med Falu kommuns handlingsplan. Arbetet pågår.

Sidan uppdaterad 2019-09-16