Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Handslag mellan en kvinna och man.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap, IOP är en relativt ny modell för samverkan mellan offentliga och idéburna organisationer. IOP, är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen. IOP kan användas när varken traditionella föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form för att driva och utveckla en verksamhet.

Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för, men som kommunen vill delta i och stötta. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla.

 • IOP är ett sätt att samarbeta på för att lösa ett samhällsproblem.
 • Själva samverkan i sig ska leda till ett bättre resultat för målgruppen.
 • IOP är inte detsamma som ett bidrag från Falu Kommun till en verksamhet.
 • Varför idéburna offentliga partnerskap?

  Idéburna organisationer besitter ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och utmaningar i samhället. Det är därför viktigt att offentlig verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att ta del av den kunskapen. Samverkan uppmuntrar till och möjliggör gemensamt ansvarstagande för kommunens utveckling. Kommunen har svårt att ensam hantera komplexa samhällsutmaningar och idéburen sektor har ett stort engagemang och en stor potential som inte tas till vara fullt ut genom traditionella former för samverkan och bidrag.
 • När kan man ingå ett IOP?

  För att ett IOP ska vara möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda.
  • Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
  • Den verksamhet som avses är inte en beställning av kommunen och detaljregleras heller inte från kommunen.
  • Verksamheten kan inte ske som en del av det normerade föreningsbidraget eller riktade bidrag.
  • Gemensam värdegrund och syn på samhällsutmaningen.
  • Överenskommelsen bidrar till att parterna tillsammans kan lösa samhällsutmaningar.
  • Bägge parter är med och finansierar verksamheten via pengar eller andra insatser.
  • Verksamheten avses drivas under en längre tid.
  • Uppföljning sker och lärande skapas.

 • Uppfyller mitt förslag kraven för ett IOP?

  När Falu kommun och den idéburna organisationen ser gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan ett IOP vara ett medel för att uppnå det.IOP är därmed inte ett vanligt bidrag som man kan söka från kommunen. Det är heller inget IOP om kommunen bara vill ”köpa” en tjänst av den idéburna verksamheten.Ett IOP handlar om att ingå ett partnerskap med avsikt att under en längre tid arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. IOP ska därmed alltid föregås av ett samtal om behovet, det gemensamma intresset och hur parterna kan samverka.Stämmer ditt förslag överens med ovanstående beskrivning? Då kan du fylla i en checklistan nedan för att göra en första bedömning om IOP:et rent juridiskt är möjligt.Checklista: kan mitt förslag leda till ett IOP? Pdf, 199.7 kB.
 • Att skicka in sitt initiativ till IOP

  Har du intresse av att upprätta ett IOP, skicka in ditt initiativ med hjälp av formuläret nedan, så återkommer vi! Har du frågor gällande IOP kontakta kontaktcenter via kontaktcenter@falun.se eller 023-830 00.Bifoga gärna den ifyllda checklistan!
 • Initiativ till IOP – steg för steg

  1. Idéburen organisation har en önskan om att ingå IOP med Falu kommun.
  2. Idéburen organisation kontrollerar med hjälp av checklistan om IOP är en samverkansform som fungerar för verksamheten.
  3. Idéburen organisation skickar in sitt initiativ till IOP via webformuläret nedan.
  4. Falu kommuns stadsjurister gör en bedömning om IOP är rätt avtalsform för initiativet.
  5. Berörd/berörda förvaltning/-ar nämnd/-er tar emot initiativet och gör en bedömning om IOP ska upprättas eller inte. Återkopplar till idéburen organisation.
  6. Berörd förvaltning tillsammans med idéburen organisation upprättar ett avtal om IOP.
  7. Falu kommuns jurister gör en slutgiltig bedömning om avtalet gällande IOP är juridiskt korrekt. Återkoppling till idéburen organisation.

Sidan uppdaterad 2022-12-16