Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Blommor i förgrunden och en buss och hus i bakgrunden

Luft, buller och vatten

Buller och luftföroreningar påverkar människors hälsa.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer finns för luft, buller och grundvatten. Vid planering och tillståndsgivning ska kommunen iaktta gällande miljökvalitetsnormer och se till att de inte överskrids.

Luft

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft finns i Förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I förordningen finns normer för flera ämnen. För Faluns del finns det risk för överskridanden av normen på vissa gator för kvävedioxid. Kommunerna ska enligt förordningen kontrollera att gällande miljökvalitetsnorm uppfylls inom kommunen. Falu kommunen mäter kontinuerligt luftkvaliteten i innerstaden där risken är störst för överskridanden.

Centrala Falun är påverkat av utsläpp från trafiken och under vissa dygn finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna. Hur höga halterna blir beror främst på vädret i kombination med Falu centrums topografiska läge. Det är framförallt vintertid när luften blir stillastående och vid så kallad inversion nere i centrum som halterna stiger. Gatans läge och utformning avgör hur mycket trafik den tål och hur höga föroreningshalterna blir. Störst är problemen vid trånga gaturum med mycket biltrafik. 

Utsläppskraven på fordon skärps kontinuerligt och man räknar därmed med att luftföroreningshalterna ska minska. Man ser i dagsläget inte den minskning av halterna som man räknar med, detta kan bero på att utsläppen från fordonen inte har blivit så mycket bättre i verklig drift, ändrad sammansättning av fordonen (ökad andel dieselfordon) samt viss ökning av antal fordon och körsträcka.

Planeringsinriktning

  • Utsläppen från biltrafiken inne i centrum (framför allt i området innanför inre ringen) behöver minska och speciellt känsligt är trånga gaturum. Man behöver arbeta med fysiska åtgärder för att minska de korta resor som sker med bil.
  • Vid planeringen av nya bostäder behöver man se till att gaturummet får bra ventilation och goda förutsättningar för gång och cykel.
  • Det är även viktigt att utföra åtgärderna i cykelplanen för att förbättra och underlätta för gång och cykel och att det finns en bra kollektivtrafik för hela kommunen.

Buller

Bullret från trafiken kommer främst från fordonets motor och kontakt med vägbanan. Det vill säga det som påverkar trafikbullernivåerna är trafikmängder, hastighet, vilka fordon som trafikerar gatan, beläggning, reflektioner och hur marken och miljö mellan gatan och fastigheten ser ut.

Det har gjorts en översiktlig kartläggning av vägtrafikbuller i Falu tätort. Den redovisar beräknade vägtrafikbullernivåer för större och vissa mindre gator. Kartläggningen är inte heltäckande vad gäller gator och buller från järnväg ingår inte. Kartläggningen ligger till grund för ett pågående arbete med en åtgärdsplan.

Bygge av en helikopterlandningsplats pågår inom lasarettsområdet. Landningsplatsen har två inflygningsriktningar, varav en över centrala Falun. Vid detaljplanering nybyggnad inom inflygningsriktningarna ska bullerutbredningen beaktas.

Genom Falu tätort går två järnvägslinjer: Bergslagsbanan och Grycksbobanan. Båda medför bullerstörningar för omgivningen.

Planeringsinriktning

  • Kommunen tar, utifrån ovan nämnda kartläggning, fram en åtgärdsplan där de är väghållare för befintliga fastigheter vid de gator där väg­trafik­buller­nivåerna är högst.
  • Vid planering för ny bebyggelse ska gällande regelverk följas. Nu gäller  Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Yt- och grundvatten

Miljökvalitetsnormer finns även för vatten, och används för att bestämma vilken kvalitet på vattnet som ska uppnås till en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst har en miljökvalitetsnorm som anger vilken status den ska ha vid en viss tidpunkt. Kommuner och myndigheter har vid planering, tillsyn och tillståndsgivning huvudansvaret för att normerna följs.

Vattenförvaltning

Vattenmyndigheterna fastställer ett åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt där det anges vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för distriktets vattenförekomster ska kunna följas.

Åtgärdsprogrammet omfattar de vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god vattenstatus och riktar sig till myndigheter och kommuner som ska vidta de åtgärder som behövs i de flesta fall innebär det att de behöver ställa krav på andra aktörer för att miljökvalitetsnormerna sak uppfyllas.

Läs mer hos Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsunderlag för Dalälvens avrinningsområde

Länsstyrelsen Dalarna har sammanställt ett fördjupat kunskapsunderlag över miljöproblematiken inom Dalälvens avrinningsområde, där delområde Faluån ingår.

Läs kunskapsunderlagen i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faluån

Faluåns avrinningsområde tillhör ett av de mest metallbelastade områdena i landet och kan härledas till gruvdriften i Falu gruva som bröts från tidig medeltid eller ännu tidigare fram till 1992. En överväldigande andel av det gruvavfall som orsakar metallbelastningen (t.ex. anrikningssand, varphögar eller slagg) läcker tungmetaller till omgivande mark och närliggande vatten. Åtgärder har gjorts för att minska de stora metalläckagen, men fortfarande utlakas metaller från bland annat slaggförekomster inom Falu tätort. Kartor över förekomsterna i Falu tätort finns under rubriken Förorenad mark.

Faluån centralt bedöms ha en måttlig ekologisk status samt uppnår ej god kemisk status.

Läs mer i Falu kommuns Dagvattenstrategi (2008) Pdf, 892.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bedömningar av vattenkvalitén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder i Bottenhavets åtgärdsprogram (2016-2020) som direkt berör är att Falu kommun:

  • ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
  • ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
  • ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Planeringsinriktning

  • Dagvatten bör inte infiltreras inom områden med höga metallhalter i marken.
Sidan uppdaterad 2019-07-31