Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett glas vatten

Teknisk försörjning

Vatten

De flesta hushåll och verksamheter i Falu tätort får sitt dricksvatten från den med Borlänge gemensamma vattentäkten i Lennheden i Borlänge. Kapaciteten bedöms räcka för den prognostiserade befolkningsökning som den fördjupade översiktsplanen bygger på.

Inom planområdet finns ett antal mindre enskilda vattentäkter. Inga åtgärder föreslås i den fördjupade översiktsplanen som äventyrar vattentäkterna.

Det är viktigt att nya bostäder som kräver enskilda vattentäkter inte lokaliseras så att vattenförsörjningen baseras på vattentäkter som riskerar att påverkas av urlakning från gruvvap och slagg med sulfid mineral.

Avlopp

De flesta hushåll och verksamheter i Falu tätort är anslutna till det kommunala reningsverket i Främby.

Ledningsnätet bedöms av Falu Energi och Vatten ha kapacitet att klara den prognostiserade befolkningsökning som den fördjupade översiktsplanen bygger på.

Reningsverk måste byggas ut

Reningsverkets kapacitet kan komma att överskridas i framtiden. Kommunstyrelsen har beslutat om utbyggnadsområden för vatten och avlopp fram till år 2035. Bland annat kommer områden runt Varpan och i Kniva/Svartskär/Lisselbo att anslutas. Utöver detta finns en långt gången diskussion om att ansluta även Grycksbo och Bjursås till kommunens reningsverk i Främby.

Falu Energi och Vatten bedömer att reningsverket klarar detta med dagens kapacitet. Om man till detta lägger i den fördjupade översiktsplanen föreslagna utbyggnaden kommer inte reningsverkets kapacitet att räcka till. För att klara detta måste reningsverket byggas ut. Ett alternativ kan vara att i större nyexploateringsområdet använda sig av lösningar som innebär att en mindre mängd avlopp måste föras till reningsverket.

Utbyggnadsområdena finns i kommunens VA-planen. Läs VA-planen här.

Dagvatten

Det är viktigt att dagvatten hanteras på rätt sätt i tätorten. Vid nyexploatering ska ytor för omhändertagande av dagvatten avsättas redan i detaljplaneskedet. Vid exploatering i områden med höga metallhalter och slaggutfyllnader är det viktigt att dag- och dräneringsvatten inte infiltreras i marken då detta leder till att metaller utlakas till vattendrag. Dessa områden hittar man under Förorenad mark - gruvavfall.

Läs mer om vattenkvalité under Yt- och grundvatten på sidan Luft, buller och vatten.

Planeringsinriktning

  • En dagvattenstrategi utarbetas för tätorten Falun.

Underlagsmaterial dagvatten:

Utvärdering av kontrollprogram 2007-2014, Faluprojektet.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet i Falu tätort är idag sammankopplat med Borlänges fjärrvärmenät. Sammanbindningsledningen passerar söder om Källviksberget vilket ger goda förutsättningar att ansluta bebyggelsen i en ny stadsdel till fjärrvärmenätet.

Sidan uppdaterad 2019-03-15