Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu gruva

Kulturmiljö och världsarv

Betydelsen av kulturmiljöer – varför ska vi bevara gamla miljöer och byggnader?

Kulturmiljön är en del av samhällets historia, den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld. Kulturmiljön är en stark attraktionskraft både för boende och turism och en väsentlig del av det som gör Falun attraktivt att bo i och besöka. Kulturmiljön är därför viktig att ta till vara och utveckla.

Besöksnäringen i Sverige växer och utländsk turism är en exportnäring vars produktion inte kan flyttas utomlands, det är den lokala platsens värden som är dragkraften. Världsarvet Falun är en sådan plats, och för att den ska fortsätta att attrahera besökare måste de värdefulla kulturmiljöerna hanteras klokt och varsamt.

Kulturmiljöer i Falun

I Sverige finns tydliga riktlinjer för att värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och ses som en tillgång. Riktlinjerna genomsyrar både lagstiftning och nationella styrdokument och skall omsättas i det kommunala arbetet för att säkerställa kulturmiljöerna. I Falun anger visionen Ett större Falun, de tre hållbarhetsprogrammen och översiktsplanen kommunens långsiktiga ambitioner, där bland annat säkerställande av kulturmiljöerna är en del.

Den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare och besökare, i enlighet med ovan angivna dokument. Kulturmiljöanalysen skall vara vägledande i arbetet med kulturmiljöerna inom området för den fördjupade översiktsplanen.

Sidan uppdaterad 2019-03-15