Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vitsippor

Hållbarhetsbedömning

Hållbarhetsarbetet i Falu kommun bygger dels på visionen Ett större Falun och dels på de tre hållbarhetsprogrammen:

  • Miljöprogram 2020 (ekologisk hållbarhet)
  • Folkhälsoprogram 2020 (social hållbarhet)
  • Tillväxtprogram 2020 (ekonomisk hållbarhet)

Hållbarhetsbedömningen för den fördjupade översiktsplanen tar sin utgångspunkt i dessa dokument. Den beskriver på en översiktlig nivå, som motsvarande den fördjupade översiktsplanens detaljeringsgrad vad den föreslagna utvecklingsinriktningen kan innebära.

Syftet med hållbarhetsbedömningen är att utvärdera vilka konsekvenser den fördjupade översiktsplanen kan förväntas medföra. Hållbarhetsbedömningen ska också bedöma om planen möjliggör en utveckling som samstämmer med kommunens övriga styrande dokument.

I bedömningen har samma tidsperspektiv på 20 år som planen har använts och de konsekvenser som planen förväntas medföra är bedömda inom den tidsramen.

Översiktsplan FalunBorlänge som utgångspunkt

I arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort har Översiktsplan FalunBorlänge varit utgångspunkten. I Översiktsplan FalunBorlänge är utgångspunkten att översiktsplaneringen ska leda till en omställning till ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Med andra ord: En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

Läs mer om hållbar utveckling och utgångspunkterna för den fördjupade översiktsplanen i Översiktsplan FalunBorlänge. 

Läs mer om strategier för hållbar samhällsplanering i Översiktsplan Falun/Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medarbetare från kommunens olika verksamheter har deltagit i arbetet med den fördjupade översiktsplanen och bidragit med sin kompetens.

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan utöver en utbyggnad av dubbelspårig järnväg mellan Borlänge och Falun, vilket tidigare hanterats i Översiktsplan FalunBorlänge. Ett samråd har skett med länsstyrelsen om behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

Sidan uppdaterad 2019-08-08