Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En pappa med sitt barn på axlarna

Ekologisk hållbarhet

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänsterna är en tillgång för utvecklingen av planområdet, inte ett hinder. Under planarbetets gång har ett system för beskrivning av ekosystemtjänster tagits fram och en översiktlig invertering och kartering gjorts. Planen föreslår mål och strategier för hur ekosystemtjänsterna ska hanteras. På användningskartans områdesbeskrivningar anges vilka ekosystemtjänster som finns. En exploatering av ett område med naturvärden behöver innebära att ekosystemtjänsterna kan utvecklas och förstärkas och bli en tillgång för exploateringsområden. På samma sätt kan en omvandling av ett redan bebyggts område ge möjligheter att utveckla nya ekosystemtjänster i området.

På strategikartan visas viktiga samband mellan olika grönområden i staden och vilka stråk som behöver förstärkas.

Ingen exploatering av ekologiska värdekärnor föreslås i planen I planförslaget föreslås.

I den centrala staden finns idag en brist på sammanhängande områden med kulturella ekosystemtjänster. I planen föreslås att ett sammanhängande grönt och blått stråk utvecklas på hela sträckan från Varpan via årummet och ut till Runn. Likaså föreslås att ett sammanhängande stråk utvecklas från årummet via Vasaparken och stadsparken upp till Myran och Lugnet.

Planen innebär att ekosystemtjänsterna ses som resurser för stadens utveckling.

Kulturmiljö

Stora delar av Falu stad är av riksintresse för kulturmiljövården och världsarv. Kulturmiljöerna är en tillgång för planområdets utveckling, inte ett hinder.

Som en del av planarbetet har en kulturmiljöanalys utarbetats. Denna bygger på de inventeringar som gjorts tidigare och som redovisats i bevarandeplanerna Husen berättar och Falubygden berättar. Inventeringarna har sedan kompletterats med nya värdetexter och rekommendationer för hur olika områden bör hanteras för att kulturvärdena ska bevaras och utvecklas vid förändringar. Parallellt med detta har en inventering, beskrivning och analys av det historiska odlingslandskapet tagits fram. På detta sätt har kunskapen om det historiska landskapet i och runt staden ökat.

Planen innehåller strategier och planeringsinriktningar för hur kulturmiljöerna ska hanteras.

Planen innebär att kulturvärdena ses som en resurs för stadens utveckling.

Resor och transporter

Ett en ny dubbelspårig järnväg i en ny sträckning mellan Falun och Borlänge har stort värde både för näringslivet men även för hela regionens utveckling och attraktivitet. Genom att flytta trafiken till en ny sträckning kan värdefull mark frigöras för attraktiva bostäder, friluftsliv och turiständamål längs Runns strandområden. Planen pekar på möjligheterna att i framtiden anlägga en pendeltågsstation i Korsnäs och på längre sikt även en i Källviken. På detta sätt stärks järnvägens attraktivitet för det regionala pendlandet.

Utformningen av transportsystemet har i planen sin utgångspunkt i Översiktsplan FalunBorlänge där det sägs att kollektivtrafik samt gång och cykel ska ges mer utrymme och prioritet på vissa platser. Tidigare har trafikinfrastrukturen för persontransporter främst haft fokus på bilen som transportmedel. Funktionen behålls på de större gatorna och vägarna, men samtidigt ska Kollektivtrafik utgöra en naturlig del vid exploatering av nya områden och finnas nära mötesplatser, skolor och arbetsplatser. Säkra och trygga anknytningar till gång- och cykelvägar ska också finnas med tidigt i planeringsprocessen.

Som en del av arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en trafiknätsplan tagits fram. den visar en funktionsindelning av gatunätet och skall ligga till grund för kommuns hantering av framkomlighet och tillgänglighet i gatunätet. I trafiknätsplanen redovisas även reservat för en ny sträckning av väg 293 och en ny södra förbifart, Tiskenleden. Huvudgatorna i trafiknätet samt reservaten finns även redovisade i användningskartan.

Kommunen har sedan tidigare en cykelplan som lägger fast cykeltrafiknätet och beskriver vilka länkar som behöver byggas ut för att få ett sammanhängande nät.

Planen stärker konkurrenskraften för mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik samt gång och cykel jämte bilen.

Det är viktigt att värna näringslivets behov av transporter. Till centrum ska man kunna tas sig med alla transportslag.

Klimatpåverkan och klimathänsyn

Planen syftar till att stärka förutsättningarna för hållbara transporter och minskad energianvändning. En mer sammanhållen stad med stärkta möjligheter till kollektivt resande samt mer utrymme för fotgängare och cyklister ska uppmuntra och möjliggöra för fler att inte åka bil.

Delar av planområde ligger inom områden som kan bli översvämmade vid höga vattenflöden och/eller stora nederbördsmängder. Detta finns karterat och beskrivet. I användningskartans områdesbeskrivningar finns angivet om ett område ligger inom ett riskområde.

Vatten

All ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Tillgången på dricksvatten bedöms klara det ökade behovet som de föreslagna 4000 nya bostäderna skapar inom en 20-års period. För avloppsreningsverket är det dock mer osäkert huruvida kapaciteten är tillräcklig på sikt. En utbyggnad kan komma att krävas.

I planens avsnitt om ekosystemtjänster visas att ytor som kan ta upp och buffra dagvatten är viktiga. Planen pekar dock inte ut några särskilda områden för detta. I all förtätning och nyexploatering är det viktigt att denna fråga hanteras. Detta beskrivs i texterna till användningskartans olika områden.

Sidan uppdaterad 2019-03-15