Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Harmsarvet

Analys av odlingslandskapet

Tätorten Falun omges av ett ålderdomligt odlingslandskap med lång hävd. Odlingslandskapet runt Falun är en viktig del av Världsarvet Falun och förklarar Kopparbergslagens karaktär på samma sätt som gruvan och slagghögarna.

Kopparbergslagen bildades av bergsmännen och omfattar ett område som sträcker sig cirka två mils radie från gruvan. Inom detta område uppförde bergsmännen sina gårdar och utefter vattendragen anlades hyttor. Bygden formas än idag av spåren efter deras verksamheter. Över hela bergsmansbygden finns hyttlämningar, slaggvarp, medeltida vägsträckningar, ett ålderdomligt odlingslandskap och ståtliga bergsmansgårdar.

Bergsmännen ägde andelar i kopparhyttorna och hade rätt att bryta malm i gruvan. För sin försörjning bedrev bergsmännen jordbruk och anlade sina gårdar på odlingsbar mark nära vatten. Markerna var karga och egentligen inte lämpade för odling. De räckte inte till för att tillgodose det behov av spannmål som Kopparbergslagens växande befolkning krävde. För att kunna utnyttja marken så effektivt som möjligt använde man sig av en metod som kallas lindbruk, som innebar att marken växelvis användes till åker och äng.

De små åkertegarna och ängarna som bröts upp av bergsmännen, tillsammans med rester efter hyttverksamhet utefter vattendragen, formar idag det ålderdomliga och egenartade kulturlandskap som är speciellt för Kopparbergslagen, och som är en av anledningarna till att Falun är världsarv sedan 2001.

Odlingslandskapet som resurs

Idag skapar det ålderdomliga odlingslandskapet runt Falun en möjlighet till tätortsnära boende i agrar och lantlig miljö med höga värden för rekreation, naturupplevelser och kulturmiljöer. Odlingslandskapet runt Falun kompletterar innerstadens miljöer med flerfamiljshus och villaområden och ger alternativ till det urbana livet, genom att till exempel skapa möjlighet för djurhållning. Detta ger staden en mångsidighet och möjlighet att attrahera både urbana och lantliga livsstilar.

Odlingslandskapsanalys

För att få ett samlat grepp om odlingsmarkernas utveckling och betydelse har Falu kommun utarbetat en odlingslandskapsanalys, som bidrar till att belysa bilden av Faluns tätortsnära odlingslandskap. Odlingslandskapsanalysen ger en generell beskrivning av det historiska odlingslandskapet i förhållande till det nuvarande inom området för fördjupad översiktsplan runt Falun. Analysen identifierar viktiga kulturhistoriska värden samt ger riktlinjer för var och hur man kan bygga nytt inom området.

Sidan uppdaterad 2020-08-05