Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En trädkrona på hösten

Stödjande ekosystemtjänster

De stödjande ekosystemtjänsterna är grundläggande funktioner i ekosystemen som skapar förutsättningar för övriga ekosystemtjänster. De stödjande tjänsterna ger oss människor ingen direkt nytta och ett exempel på dessa tjänster är biologisk mångfald. Mångfalden av växter och djur ligger till grund för att ekosystemen ska fungera och påverkar därför bildandet av övriga ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationen inom arter, mellan arter och av ekosystem. Den biologiska mångfalden är betydelsefull för att vi ska kunna utvecklas och anpassa oss till nya förutsättningar och förändringar. Man kan se det som att alla arter har en funktion i naturen och försvinner arter blir systemen känsligare för störningar och försvinner för många arter kan ekosystem kollapsa.

En variationsrik blå- och grönstruktur skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Miljöer med stor artvariation är i regel mindre känsliga för naturliga eller mänskliga störningar som till exempel klimatförändringar eller extremväder. Genom att skapa och bevara en variationsrik blå- och grönstruktur med en hög biologisk mångfald bidrar vi till att göra stadsmiljön mer motståndskraftig för störningar och vi kan dra nytta av ekosystemtjänster. Det är även av betydelse att områden inte är för små och att de är sammanhängande genom blå och gröna stråk för att växter och djur ska kunna överleva och sprida sig mellan områdena.

Variations- och artrika miljöer är ofta även miljöer som stimulerar till naturupplevelser och har därmed även kopplingar till de kulturella ekosystemtjänsterna. Pollinerande insekter som är en förutsättning för mycket av vår matproduktion gynnas också av variation av miljöer och att vi arbetar för en miljö som främjar en hög biologisk mångfald.

Utöver detta finns en etisk och moralisk aspekt när det gäller biologiskt mångfald och att vi inte ska utrota arter vilket inte är direkt kopplat till ekosystemtjänster. I det ligger att naturen har ett egenvärde som inte är avhängigt att vi har en direkt nytta av den samtidigt som att det finns en synergieffekt eftersom vi är beroende av stabila ekosystem där arterna finns kvar.

Planeringsinriktning och rekommendation för biologisk mångfald

Bevara och utveckla grön- och vattenområden som är viktiga för den biologiska mångfalden via planeringsprocesser och förvaltning

Biologisk mångfald är ett av fundamenten till fungerande ekosystemtjänster och det är därför viktigt att biologisk mångfald även värnas i stadsmiljö. Områden som enligt naturvårdsprogrammet är utpekade som särskilt värdefulla ska i synnerhet bevaras men utifrån ett större ekosystemtjänstperspektiv är även områden som inte klassas lika högt av stort värde. Vid förvaltning av blå och gröna områden och vid exploateringar måste därmed även aspekten att bevara och utveckla biologisk mångfald finnas med som en naturlig del. Inför exploateringar är det nödvändigt att naturvärdesinventeringar genomförs enligt SIS standard SS 199000:2014.

Bevara och utveckla stråk och kilar av grön- och vattenområden som är viktiga för den biologiska mångfalden via planeringsprocesser och förvaltning

Blå och gröna stråk samt kilar i tätortsnära miljöer är viktiga för att arter ska kunna sprida sig och ha rörelsestråk. Ofta är områden med höga biologiska värden isolerade från varandra och för att populationer av arter ska kunna överleva bör det finnas möjlighet att sprida sig mellan områdena. Behovet av stråk skiljer sig mycket mellan arter beroende på deras spridningskapacitet vilket gör det omöjligt att ge riktlinjer för hur stråk ska se ut. Men som en grund bör de blå och gröna stråk som finns bevaras och om det finns brister kan det vara nödvändigt att utveckla stråken eller kilarna.

Viktiga gröna och blå stråk

Viktiga gröna och blå stråk

Sidan uppdaterad 2019-03-15