Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över Falun

Bostäder

Om vi utgår från planeringsinriktningen i Översiktsplan FalunBorlänge så ska Falun ha en planeringsberedskap för 250 lägenheter per år. Antagligen kommer minst 200 av dessa att behöva byggas inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen. Detta innebär att plats måste skapas för minst 4000 bostäder inom en 20-årsperiod.

Vi kan också utgå från den befolkningsprognos som kommunen använder i sin ekonomiska planering. Enligt den beräknas befolkningen i Falu tätort öka med cirka 5 400 personer de kommande 20 åren vilket kräver ett tillskott på cirka 2700 bostäder under samma period.

Att göra en prognos 20 år framåt i tiden innehåller många osäkerheter vilket innebär att utfallet kan bli både högre och lägre. För att ha en beredskap för en högre befolkningsökning och för att ha en beredskap för tiden bortom 2035 behöver mark för ytterligare cirka 1000 bostäder tas fram, det vill säga cirka 4000 bostäder.

Var finns lämpliga områden för nya bostäder?

De kommande 20 åren behöver vi bygga mer än 4000 bostäder i Falu tätort. På vilka platser kan vi bygga? Vilken sorts bostäder ska vi bygga? Hur vill vi bo i framtiden?

Under de senaste åren har flera inventeringar gjorts för att få fram mark för bostadsbyggande. Resultatet av dessa inventeringar redovisades och diskuterades under samrådet då även ytterligare förslag kom in. En bearbetad redovisning fanns med under utställningen.

Avvägning

De förslag till nya bostäder som redovisas nedan har vägts mot andra möjligheter att använda marken samt mot ekosystemtjänster, världsarvet och kulturmiljövärden, hot och risker med mera. Ekosystemtjänster och världsarvet ska ses som tillgångar vid utvecklingen av staden, inte som hinder. Ny bebyggelse kan mycket väl förenas med och dra nytta av områdets ekosystemtjänster. Den kan också bidra till en utveckling av Världsarvet Falun.

De områden och platser som redovisas nedan är sådana som efter avvägning mot andra intressen bedömts lämpliga att ha kvar. Avvägningen redovisas i de klickbara texterna i Användningskartan. Sammanlagt visas möjligheter att bygga cirka 5570 nya bostäder. Av dessa ligger 2300 i den södra delen av staden och då till största delen i form av en helt ny stadsdel söder om Simonsberget och Källviksberget.

Kommunens bostadsprogram

Varje kommun är skyldig att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. I Falun tar kommunen fram ett bostadsprogram varje mandatperiod som beskriver kommunens ambitioner för bostadsbyggandet under de kommande fyra åren. Bostadsprogrammet kompletteras sedan årligen med en Utbyggnadsplan som i detalj beskriver vilka bostäder som planeras tillkomma de närmaste tre åren.

Läs mer i Bostadsprogram för Falu kommun

Förslag på nya bostäder i tätortens olika delar

På kartan nedan visas hur många bostäder som bedöms kunna tillkomma i tätortens olika delar. I summeringen på kartan nedan ingår även ett bedömt antal bostäder för utredningsområdet Söder om Simonsberget - Källviksberget.

Förslag på nya bostäder på objektsnivå

I olika sammanhang har tänkbara platser och områden för ny bostadsbebyggelse sammanställts. De som är aktuella redovisas på kartan nedan.

Klicka på de röda ytorna så visas en tabell där områdets förutsättningar samt antalet föreslagna bostäder som bedöms kunna tillkomma.

Observera att kartan visar områden som inventerats i oloka sammanhang. Avvägningar mot andra intressen och slutsatser i form av rekommendationer för de områden som är aktuella återfinns i de klickbara texterna i Användningskartan.

När byggs de olika områdena ut?

Planeringsinriktningen anger att utbyggnaden med nya bostäder i första han ska ske inom den befintliga tätorten och i andra hand genom nya områden mot Borlänge. Detta leder till att en större utbyggnad mot Borlänge sannolikt sker i slutet av planeringsperioden dvs närmare år 2030.

Bostäder på vattnet

En fråga som aktualiserats på flera håll i landet är om byggande på vattnet kan vara en möjlighet att få fram fler attraktiva lägen för bostäder. Detta ska då ske genom att flera bostäder tillsammans läggs flytande på vattnet på en fast plats. Tillfart från allmän gata, till fots, på cykel och med bil måste finnas. Parkering, garage och angöring m.m. läggs på land. Bostäderna måste kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs att detaljplan upprättas och att strandskyddet upphävs.

Under planarbetets gång har inga förslag på lämpliga lägen framkommit varför inga sådana lägen redovisas.

Sidan uppdaterad 2021-10-28