Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild från sjön Vällan

Fördjupning Södra Vällan

Området kring Södra Vällan har länge varit föremål i diskussioner om Faluns utveckling och ny bebyggelse.

I ett flertal plandokument har området pekats ut som ett möjligt utbyggnadsområde för bostäder. Detta finns med till exempel i den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort 1994 och i den samordnade översiktsplanen (SÖP) för Falun och Borlänge som antogs 1997. I den förstnämnda anges området närmast E16 och Tallenleden ut som arbetsområde. Det senare har ju delvis realiserats med detaljplaner som möjliggör verksamheter och bland annat har Förlagssystem etablerat i området. I den sistnämnda reserveras mark för en ny sträckning av väg 293 vägsträckning mellan Tallenområdet/Falun och Norra Amsberg.

I Översiktsplan FalunBorlänge, antagen av kommunfullmäktige 2014, pekas området kring södra och sydvästra delen av Stora Vällan ut som kommande utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter. I den nu aktuella fördjupade översiktsplanen för Falu tätort görs en fördjupad studie av områdets förutsättningar.

Nedan beskrivs områdets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Område A. Götgården

Norra delen av fördjupningsområdet gränsar mot område av riksintresse för kulturmiljö och Världsarvet Falun. De bebyggda delarna ligger inom ett gammalt odlingslandskap med höga värden. Öster och söder om bebyggelsen ligger ett stort skogsområde som har stora naturvärden. Läs mer under fliken Grönska och vatten. Området omfattas idag av områdesbestämmelser vars syfte är att hindra att området byggs ut genom permanentning av fritidshus och nybyggnation.

Inom detta område föreslås inga större exploateringar.

Det ska vara möjligt att tillåta försiktig komplettering inom området. Detta bör regleras i detaljplan för att säkerställa att områdets karaktär och äldre struktur bevaras. Om ny bebyggelse tillåts ska området tas in i det allmänna vatten- och avloppsnätet enligt beslut i Falu kommuns Vatten- och avloppsplan.

Område B. Öster om Södra Vällan – Övre Gruvriset

Öster om Södra Vällan finns områden där ytor för ny bostadsbebyggelse i något större omfattning bedöms möjlig. Områdets exakta gräns mot norr beslutas efter avvägning mot natur- och kulturvärdena. En utbyggnad föregås av detaljplanering.

Område C. Stora Vällans södra del

Inom området finns idag allt från mycket enkla fritidshus till villor för permanentboende, ofta på stora tomter. För norra delen av området gäller områdesbestämmelser som begränsar byggrätternas storlek. Områdesbestämmelserna tillkom för att göra det mindre attraktivt att bosätta sig permanent i området då de enskilda avloppen inte klarar en högre belastning. Fastighetsägarna har nu på eget initiativ påbörjat arbetet med att ansluta sina fastigheter till kommunens avloppsnät samt begärt och fått planbesked för att ta fram en detaljplan som ersätter områdesbestämmelserna.

Område D. Västra Tallen – Sanders hemman

Vid trafikplats Tallen finns Förlagssystems stora anläggning och runt om den finns planlagd mark för ytterligare verksamheter. Detaljplanering pågår för ytterligare verksamheter.

Här finns också en jaktskyttebana. Skottljud från denna når bebyggelsen kring Södra Vällan.

Område E. Väster om Stora Vällan

Här finns idag ett mindre antal fritids- och permanentboenden längs stränderna.

Huvuddelen av det stora området söder och väster om sjön är naturområden med planterad skog. Området närmast Vällans södra strand utgörs av en tvärt lutande norrsluttning.

I Översiktsplan FalunBorlänge finns ett större område för bostäder och ett för verksamheter.

En utbyggnad inom detta område innebär att man tar ett stort kliv utanför nuvarande stadsbebyggelse. Området ligger också bakom de tydliga barriärer som kraftledningen, riksvägen och skjutbanan utgör. Risk finns att ett mindre område här upplevs för litet och som ett avlägset område i staden.

Inom detta område krävs en större satsning för att en exploatering ska vara lämplig. En stor mängd bostäder måste skapas för att utgöra underlag till att etablera kollektivtrafik, förskola, skola mm i området. Avståndet till närmaste grundskola, Gruvrisskolan, är cirka tre kilometer.

Befintligt vägreservat ska ligga kvar och kan vid en utbyggnad till området utnyttjas som tillfartsväg. En lång sträcka väg måste dock byggas för att nå de ytor som är möjliga för bostadsbebyggelse.

Skjutbanans ljud stör och de risker den medför gör den olämplig i närheten av tät bostadsbebyggelse. Vid exploatering ska det undersökas om den kan flyttas.

Trafiken till området

För att möjliggöra en utbyggnad inom område B måste ny anslutningsväg ordnas för både cykel, gång och biltrafikanter mot Tallenområdet. Befintliga vägar går genom tätbebyggda områden och har begränsad kapacitet. Det finns idag ingen bra anslutning, för varken gång, cykel eller bil ner mot Tallenområdet.

På kartan nedan visas tre vägförslag:

1. Vid den lokalgata som finns inritad i planförslag för verksamheter väster om Tallen. Lokalgatan lämnar utrymme för både biltrafik och gång- och cykelväg.

2. Ger en väg med minsta lutning och anslutning vid gång- och cykelbron över E16. Ur lutningsperspektiv lämpligast ur tillgänglighetsperspektiv med tanke på gång och cykel. Föreslagen sträckning går över yta avsatt för verksamheter i detaljplaneförslaget till verksamheter vid Västra Tallen. Detta innebär att planen behöver ritas om/ändras i det nordvästra hörnet.

3. Ansluter också vid gång- och cykelbron över E16, men ger brantare lutning. Innebär dock inte påverkan på planförslaget till verksamheter vid Västra Tallen.

För att kunna trafikmata område E krävs en vägutbyggnad.

4. Väg 293. Sedan 1990-talet finns ett vägreservat mellan E16, trafikplats Tallen och väg 293. En utbyggnad av område E kräver att en del av denna vägsträcka byggs ut.

Högspänningsledning

Genom området går flera högspänningsledningar i ett brett stråk. Om en större utbyggnad av bostäder sker i området är det önskvärt att högspänningsledningen grävs ner.

Slutsatser

Efter samråd och utställning har följande slutsatser lagts in i användningskartan.

Område A.

Inom detta område föreslås inga större exploateringar.

Det ska vara möjligt att tillåta försiktig komplettering inom området. Detta bör regleras i detaljplan för att säkerställa att områdets karaktär och äldre struktur bevaras.

Område B

Området behålls. En utbyggnad ska föregås av detaljplanering. Tillfatsfrågan löses i arbetet med detaljplanen.

Område C

Pågående detaljplanearbete fullföljs

Område D

Pågående detaljplanearbete fullföljs

Område E

Tveksamt om området är lämpligt för bostäder. Framtida markanvändning utreds lämpligen i en separat fördjupad översiktsplan för området.

Avvägningar mot andra intressen och slutsatser i form av rekommendationer återfinns i de klickbara texterna i användningskartan.

Sidan uppdaterad 2020-08-07