Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vasaparken - beslut taget om utformning

Nu finns ett godkänt inriktningsförslag gällande utformningen av den nya Vasaparken. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog också ett beslut om att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att påbörja projekteringen för parken.

Under våren 2018 genomfördes en medborgardialog, där Faluborna fick tycka till om hur området Vasaparken skulle utvecklas och användas.

Mer än 200 förslag kom in, som alla presenterades på kommunens hemsida, och vid nämndens sammanträde i september presenterades två inriktningsförslag för utformning av området.

- Utifrån de diskussioner som fördes då, beslutade vi att ett förslag som kombinerade de två inriktningsförslagen skulle utarbetas, som grund för beslut att gå vidare med projektering. Jag tycker det blev en bra mix av alla förslag som kom in. Nu får vi en park som både bjuder på lugnare delar och mer aktiva, säger Kenneth Wåhlberg (S), ordförande i nämnden.

Parken byggs i två etapper

Parken föreslås också att byggas i två etapper för att kunna anpassas till planerad bostadsbebyggelse i östra delen av parken. Kostnader för anläggning av projektet finns avsatta i investeringsbudgeten för 2019 (7 miljoner kronor) och 2020 (14,5 miljoner kronor).

Vasaparkens föreslagna innehåll och gestaltning eftersträvar att ge en plats som är flexibel och som ska fungera för både ung som gammal. Här finns en torgyta, möjlig scenyta, sittplatser, större gräsplaner, aktivitetsvägg, redskap för spontanidrott och lek, vatten och gångvägar med mera. Väl planerad belysning ska medverka till ett tryggt område.

Mer om Vasaparkens utformning:

  • Torget ska bli parkens huvudentré och ska också fungera som samlingspunkt och mötesplats. Parkens grönska sprider ut sig på torget i och med träd och en upphöjd planteringsyta.
  • Höjdskillnaden mellan entrétorget och parken tas upp med sittgradänger. Nedanför gradängerna skapas en grusyta för möjlighet till mindre evenemang eller boulespel.
  • Stödmuren som anläggs för att ta upp höjdskillnaden i parken, nyttjas för att skapa en aktivitetsvägg som rymmer lek, rutschkana och bouldering. Boulderväggen ska utformas i samarbete med lokala klätterföreningar.
  • Gångar i stenmjöl, eller asfalt, ska knyta ihop entrétorget med Vasaparken och upp mot Stadsparken och Lugnet. Längs med gångarna skapas platser för möten med bänkar utplacerade.
  • Planteringsytor skapas på båda sidor ner mot den stora gräsytan. Ytan planteras med tåliga buskar och perenner.
  • Under bron skapas en stor aktivitetsyta. Ytan kantas av trädäck på båda sidor och i mitten skapas en yta för parktour och utegym. Hela ytan ska ge god belysning för att skapa en trygg plats.
  • En möjlighet att plocka fram bäcken som har kulverterats nordöst om parken utreds.
  • Längs Korsnäsvägen ska trädrader finnas. Befintlig trädrad ses över och förlängs även söder om bron.

Reservation mot beslutet

- Jag tycker det här förslaget ser jättespännande ut, och det ska bli roligt att se hur det kommer att se ut när allting är på plats, säger Kenneth Wåhlberg.

Ledamöter från Falupartiet, Liberalerna och Moderaternas valde att reservera sig mot beslutet. De ville avstanna projektet i avvaktan på klargörande om Rödbrområdets fortsatta användning. Ledamöterna ville också se att en utredning gjordes om att anlägga ett parkeringsgarage under parken.

-Vi i majoriteten ville se att något händer nu med området, att det äntligen blir en park, säger Kenneth Wåhlberg.

Läs mer om medborgardialogen och arbetet fram till ett förslag

Sidan uppdaterad 2018-10-31