Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Ordförandeklubba i trä liggandes på marmorbord

Beslutat av kommunfullmäktige 16 maj

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att anta detaljplanen för bostäder och verksamheter norr om Västra Tallen. Detaljplanen möjliggör att ett 20-tal tomter för småhus skapas i den norra delen av området.

Det blev inga större diskussioner innan ett enigt kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för bostäder och verksamheter norr om Västra Tallen.

–Det finns få lediga tomter i Falun just nu och för att kunna bemöta efterfrågan behövs det fler småhustomter, säger oppositionsrådet Susanne Martinsson (C).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för ytterligare bostäder, verksamheter och handel med skrymmande varor.

Detta sker dels genom att detaljplanen möjliggör att ett 20-tal tomter för småhus kan skapas i den norra delen av området, dels genom att skapa tomter för verksamheter och handel med skrymmande varor i den södra delen.

Vidare ges möjligheter att bygga en ny uppsamlingsgata för det nu aktuella området och för norr därom kommande ytterligare småhustomter. För den befintliga bebyggelsen norr och väster om planområdet blir denna gata närmaste vägen till det övergripande trafiknätet.

Syftet är också att säkerställa att skrådiket, som är fornlämning och som delar området i två delar, bevaras genom att införa planbestämmelse om skydd av kulturvärden.

Ny detaljplan för Majoren

Kommunfullmäktige beslutade också att anta en detaljplan för handel med mera inom området Majoren.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelsförsäljning och med möjlighet till en ny byggnad för en snabbmatsrestaurang inom fastigheten Majoren 1.

Detaljplanen tillåter idag handel med skrymmande varor, vilket även den föreslagna detaljplanen fortsättningsvis kommer att tillåta.

För att undvika att planområdet utvecklas till ett externt köpcentrum men samtidigt möta handelsutveckling, anges bestämmelsen minsta bruksarea för butiker är 500 kvadratmeter samt att varje butik ska ha en egen entré i fasad.

– Livsmedelsförsäljning och snabbmatsrestaurang passar bra på området, säger kommunalrådet Anders Lindh (M).

Lugnets naturreservat blir kommunalt

Precis som kommunstyrelsen gjorde för några veckor sedan, så sa även ett enigt kommunfullmäktige ja till att Lugnets naturreservat blir kommunalt.

Fram till nu har det varit statligt, men Falu kommun har varit förvaltare och ansvarat för områdets skötsel. Nu ombildas det till ett kommunalt reservat med nya beslutade föreskrifter med tillhörande skötselplan.

– Vi ser ombildningen som en bra lösning, säger kommunalrådet Anders Lindh (M).

Årsredovisningen för 2022 godkändes

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna kommunens årsredovisning för 2022.

Årets resultat uppgår till 88 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen hänförs till största del av högre skatteintäkter.

Flera nämnder redovisar negativa avvikelser mot budget, vilket delvis förklaras av kraftigt ökade kostnader till följd av inflationen.

Ändrad ansvarsfördelning mellan nämnder

Kommunfullmäktige beslutade också om att göra en förändrad ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och arbetslivs- och socialnämnden.

Det betyder att Ungdomsslussens verksamhet byter organisatorisk tillhörighet från arbetslivs- och socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden, att det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, flyttas till barn- och utbildningsnämnden och att verksamheten Introduktionsprogrammet arbetsmarknad- och integrationskontoret, IM AIK, flyttas till barn- och utbildningsnämnden.

Sidan uppdaterad 2023-05-17