Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

En som skriver i en bok

Studieförbund får dela på 2 miljoner

Falu kommun ger ett bidrag på cirka 2 miljoner kronor till studieförbundens lokala organisationer. Det var ett av besluten som kultur- och fritidsnämnden tog vid sitt senaste sammanträde.

– De får pengarna för sitt arbete med att stärka folkbildningen, säger nämndordförande Fredrik Persson (S).

Studieförbund som godkänts av folkbildningsrådet, och som har dokumenterad verksamhet i Falun, kan få kommunalt bidrag.

Av de tio godkända studieförbunden med verksamhet i Falun, var det åtta som inkommit med ansökan om stöd. Kommunbidraget, 1 997 000 kronor, följer den statliga fördelningsmodellen där olika parametrar avgör förbundens bidragsstorlek.

Fördelningen av årets bidrag ser ut så här: ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 195 999 kronor, Bilda 303 938 kronor, Folkuniversitetet 385 883 kronor, Studiefrämjandet 377 353 kronor, Studieförbundet vuxenskolan 136 589 kronor, NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) 211 551 kronor, Medborgarskolan 80 722 kronor, Sensus 298 965 kronor.

Synpunkter på detaljplan för Born

En ny detaljplan har upprättats för området Born.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av planområdet till en central stadsdel i Falun med främst bostäder. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 700 bostäder.

–Jag kan också med glädje konstatera att detaljplaneförslaget sedan samrådet förbättras på flera punkter, och att nämndens synpunkter har beaktats, säger Fredrik Persson.

Kultur- och fritidsnämnden har dock fler synpunkter på granskningshandlingarna gällande detaljplanen och beslutade att lämna även dessa.

Nämnden pekar bland annat på att det fortfarande finns byggrätt på ytor som i kulturmiljöutredningen bedöms vara känsliga för tillägg och ändringar, vilket är olämpligt ur kulturhistoriskt perspektiv.

Vidare på att de tillkommande volymerna fortfarande så pass höga att de ur vissa synvinklar riskerar att dominera över den kulturhistoriskt värdefulla befintliga bebyggelsen och angränsande trähusområden, att en instängsling av området med slagg längs E16 får inte störa den visuella upplevelsen av slaggområdet, och att de åtgärder som krävs för att hantera markföroreningarna måste utredas och redovisas innan detaljplanen antas, för att det ska finnas en möjlighet att bedöma vilka konsekvenser åtgärderna förväntas få på bland annat kulturmiljön.

Svar på remiss

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polismyndigheten/ Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun, Högskolan Dalarna, Arbetsförmedlingen och länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Syftet är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Kommunstyrelseförvaltningen har utgått från den övergripande länsstrategin och tagit fram en handlingsplan för Falu kommuns fortsatta arbete för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld.

Kultur- och fritidsnämnden hade att besluta om svar på remiss.

–Nämnden tog gemensamt ett beslut om att inte bara ha tagit del av handlingsplanen, utan även ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta delta i framtagandet av en aktivitetsplan med utgångspunkt från dessa handlingsplaner, säger Fredrik Persson.

Klart med öppettider för badanläggningarna

Nämnden fick också information från fritidssektorn om sommarens öppettider för kommunens badanläggningar.

Slättabadet kommer att vara öppet under perioden 14 juni – 20 augusti. Badet håller öppet onsdag-söndag, klockan 11.00-18.00.

Lugnet kommer under perioden 10 juni – 27 augusti att hålla utebadet och familjedelen i badhuset öppet dagligen 10.00-18.00. På onsdagar och fredagar öppnar badet redan klockan 06.15. Relaxen är öppen tisdag – söndag.

Badhuscaféet håller stängt under sommaren, men restaurangen kommer att ha sin servering vid utebadet öppen som tidigare.

Så kommer det att kosta

Badanläggningarnas sommarpriser blir enligt följande;

Slätta: Vuxen 50 kronor, ungdom och pensionär 25 kronor, barn upp till 12 år gratis.

Lugnet: Ute och inne: vuxen 140 kronor, ungdom och pensionär 70 kronor, barn upp till 12 år gratis. Enbart utebadet: Vuxen 100 kronor, ungdom och pensionär 50 kronor, barn upp till 12 år gratis.

Sidan uppdaterad 2023-05-25