Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Flera ordförandeklubbor i trä

Beslutat av kultur- och fritidsnämnden 14 november

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att betala ut några bidrag för övriga ändamål under 2023. Detta på grund av nämndens negativa ekonomiska situation.

I nämndens bidragsbestämmelser inryms bidrag till investering i/renovering av föreningsägda lokaler och anläggningar, även kallat övriga ändamål.

Budgeterat belopp är 1 485 000 kronor och per den 30 september hade bidragsansökningar på närmare 6,8 miljoner kommit in. Efter avdrag för tidigare obudgeterade bidrag återstod 687 500 kronor att kunna dela ut.

De kvarstående pengarna kommer inte att användas för bidrag. Nämnden beslutade nämligen att inga bidrag för övriga ändamål ska beviljas under året. Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Vi befinner oss i ett tufft läge, och pengarna läggs i stället på att förbättra årets resultat något, säger nämndordförande Fredrik Persson (S).

Stort budgetunderskott väntar

Nämnden fick vid sammanträdet en redovisning av det ekonomiska läget, då periodrapporten per 31 oktober 2023 gicks igenom.

Den visar att för helåret prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett negativt resultat på -11,4 miljoner kronor.

Största prognosavvikelsen återfinns hos det nya badhuset -13,6 miljoner kronor. Det är framför allt intäkterna som ligger bakom utfallet, där en lägre andel betalande gäster besökt badhuset än vad man räknat med i de ursprungliga kalkylerna.

Badhusets totala intäktstapp jämfört med budget ackumulerat oktober uppgår till 49 procent.

– En viktig bit framöver blir att ta fram åtgärder som gör att budgetunderskottet inte blir ännu större. Nu har underskottet växt månad för månad. Personligen ser jag att en omorganisation kring verksamheten som rör badhuset/relaxen kan bli nödvändig att göra, säger Fredrik Persson.

Förutom den stora negativa prognosavvikelsen kopplat till badhuset, har nämnden också höga kostnader för el liksom reparation och underhåll av främst idrottsanläggningar.

Internkontroll godkändes

Enligt Falu kommuns reglemente för internkontroll ska varje nämnd löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Under 2023 har internkontroll genomförts inom områdena ekonomi, personal och verksamhet.

Genomförda kontroller visar att vissa insatser som genomförts har gett resultat, men att det finns behov av utveckling inom flera områden. De kontrollmoment som under årets kontroll inte fått accepterat värde är: regler och rutiner kring direktupphandling, sjuktal, kommunens arbete i enighet med världsarvskonventionen, följandet av bibliotekslagen och barnens rätt till fritid, lek och vila.

– Nämnden godkände den internkontrollrapport som presenterades. Dock blev det en hel del diskussion kring det faktum att vid fyra av fyra gjorda direktupphandlingar har felaktigheter begåtts. Det är anmärkningsvärt och naturligtvis helt oacceptabelt, säger Fredrik Persson.

Information om IBF Falun

Nämnden fick också information om IBF Falun och deras situation.

– Just nu pågår ett sonderingsuppdrag som Lufab har gällande ett eventuellt förvärv av föreningens innebandyarena på Lugnet, vi får se vad det utmynnar i, säger Fredrik Persson.

Information om idrottsmuseum

Nämnden fick också information om Dalarnas idrottsmuseum, som just nu inte har någon plats att vara på med sin verksamhet.

– Sondering pågår. Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med företrädare för muséet försöka hitta en lämplig lösning för verksamheten på Lugnet, säger Fredrik Persson.

Sidan uppdaterad 2023-11-16