Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

ordförandeklubba i trä på marmor

Beslutat av kommunfullmäktige 14 mars

Kommunfullmäktige har haft sitt andra sammanträde under 2024. Här kommer några av besluten som togs.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett tilläggsavtal avseende en förlängd markanvisningstid för fastigheten Vasaparken 1 till och med den 13 oktober 2025.

Fram till nu har Masmästaren Fastigheter AB under markanvisningstiden initierat inledande arbeten för projektets genomförande. Med anledning av det oroliga omvärldsläget som påverkar bygg- och fastighetssektorn har Masmästaren i två omgångar getts förlängning motsvarande totalt 12 månader.

Då omvärldsläget och fastighetsmarknaden fortsatt utvecklas negativt önskar Masmästaren en förlängning av markanvisningstiden med ytterligare 24 månader, fram till och med den 13 oktober 2025. Tilläggsavtalet reglerar överenskommelsen om den nya markanvisningstiden, i övrigt gäller samtliga villkor från det tidigare tecknade markanvisningsavtalet.

Ny parkeringsnorm antagen

Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny parkeringsnorm för Falu kommun. Den tidigare från 2014 upphör därmed att gälla.

Parkeringsnormen ska ge en vägledning för planering av parkering för bil och cykel på kvartersmark i Falu kommun vid ny-, om- och tillbyggnad av bostäder och verksamheter samt vid ändrad användning.

Den ska även hjälpa till att säkerställa att det finns rimlig mängd parkeringsplatser på kvartersmark vid plan- och lovärenden enligt plan- och bygglagen.

Ny detaljplan för idrottshallen i Sundborn

Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny detaljplan för idrottshallen i Sundborn.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut den befintliga idrottshallen för att ge plats för fler funktioner samt att göra det möjligt att bilda en egen fastighet för den befintliga idrottshallen tillsammans med den nya byggrätten.

Tanken är att Sundborns GoIF ska förvärva fastigheten av Falu kommun.

Avtalet med Dalaflyget säges inte upp

Vänsterpartiet hade i en motion föreslagit att det nu gällande avtalet med Dalaflyget AB sägs upp så snabbt som möjligt inom de tidsramar som avtalet stipulerar, dock senast den 31 december 2024.

Dala Airport och Mora/Siljan flygplats drivs av AB Dalaflyget som ägs av Borlänge kommun, Falu kommun, Mora kommun och Region Dalarna.

I debatten under sammanträdet fick Vänsterpartiet med sig Miljöpartiet och Liberalerna på kravet.

Ärendet fick avgöras med votering, där beslutet blev att avslå motionen. Detta efter röstsiffrorna 43-18.

Motionen avslogs med motiveringen att flygplatsen och dess verksamhet anses vara en viktig del av länets infrastruktur. Det handlar om verksamhet som syftar till att säkra samhällsviktiga transporter inom allt från beredskapsfrågor till sjukvårdsfrågor med mera. Falu kommun äger idag 11 procent av bolaget vilket innebär att kommunen äger och bidrar finansiellt i mindre utsträckning än övriga ägare.

Givet förutsättningar så som exempelvis att verksamheten inte är geografiskt placerad inom kommunen samtidigt som att den befinner sig relativt nära så anses omfattningen på ägandet vara väl avvägd.

Tennisbana istället för grusplan?

Ett Faluförslag hanterades den här gången.

Förslaget gällde att konvertera en grusplan till tennisbana.

Förslagsställaren önskar att kommunen bygger om grusplanen, som ligger vid Toppstugans förskola på Sara Lisa väg 26, till en tennisplan.

Kommunfullmäktige beslutade att skicka ärendet vidare för fortsatt hantering.

Kassaflödesanalysen skapade debatt

Svante Parsjö Tegnér (L) hade skickat in en interpellation till kommunalrådet Liza Lundberg (S) med frågor kring marknadsvärderingen av Falu Innebandy Arena AB.

Debatten i kommunfullmäktige kring saken blev nästan en timme lång.

Interpellationen bestod av sex olika frågor, men huvudpunkten i debatten riktades på kassaflödesanalysen.

Svante Parsjö Tegnér pekade på att kassaflödesanalysen visserligen finns med i den externa analys som finns, men bara med sista raden. Svante ville att hela uppställningen skulle finnas med.

Debatten gick sedan huvudsakligen fram och tillbaka mellan de båda huvudpersonerna.

Det hela avslutades sedan med att Liza bjöd in Svante att följa med till Lufab för en genomgång för att räta ut eventuella frågetecken.

Sidan uppdaterad 2024-03-15