Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Interiörbild av badhusets familjedel med kanor och vatten i förgrunden

Utredningsuppdrag kring badhus och relax

Lugnets badhus och relax har det fortsatt tufft ekonomiskt. Nu ska en utredning göras som ska ligga till grund för framtida beslut kring prissättning och driftformer.

– Vi vill se över vilka tänkbara möjligheter det finns. Syftet är att få en budget i balans, säger nämndordförande Fredrik Persson (S).

Kultur- och fritidsnämnden har haft sitt tredje sammanträde för året. Ett av besluten nämnden tog var att uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenser av andra prismodeller och extern drift.

Det nya badhuset, som öppnade i december 2022, och den nya relaxen, som öppnade i april 2023, brottas med ett ekonomiska underskott. Detta beroende på högre kostnader samt lägre intäkter än budgeterat.

I syfte att skapa en budget i balans ska nu förvaltningen göra en utredning som ska ligga till grund för framtida beslut. Utredningsuppdrag för badhuset kan sammanfattas i prissättning och driftformer.

– En återrapport ska ske senast vid nämndens sammanträde i juni, säger Fredrik Persson.

Stadsfesterna har fått ett klartecken

Nämnden tog också ett beslut om att begära att få 300 000 kronor från evenemangsrådet för att finansiera stadsfesterna Åfesten och Granny Goes Street 2024.

– Vi har fått ett förhandsbesked om att vi ska få pengarna, men det formella beslutet är inte taget av evenemangsrådet ännu. Klart är att båda stadsfesterna kommer att arrangeras, det har vi gett ett klartecken till. Vi vet att det här är två evenemang som uppskattas av Faluborna, säger Fredrik Persson.

Kostnaderna för evenemangen har ökat de senast åren, framför allt kopplat till scen/teknik/tält/säkerhet.

De kommunala evenemangen drivs utan vinstsyfte och utan entré.

Evenemangen ökar Faluns attraktionskraft, stärker rollen som kulturkommun och är en viktig del i Faluns besöksnäringsstrategi.

Statistik från Centrala stadsrums besöksräknare visar också att många väljer att ta en sväng i centrala Falun utöver festivalområdet. Något som är viktigt för handeln.

Inga pengar till takreperation

Kultur- och fritidsnämnden avslår Dalarnas museums ansökan om bidrag för akuta reparationer av tak mot bakgrund att det inte ryms inom nämndens budgetram. Sammanfattning

Dalarnas museum har i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden äskat 250 000 kronor för akuta reparationer av taket på Dalarnas museum. Dalarnas museum byggdes 1962 med en senare tillbyggnad och konsthallen, som tidigare var kommunägd byggdes 1936.

Man har länge varit medveten om det underhållsbehov som finns och sökt finna en hållbar finansieringslösning, men under 2023 har det uppstått mer akuta behov.

Kultur- och fritidsnämnden ger årligt verksamhetsstöd till Region Dalarnas länskulturinstitutioner, däribland Dalarnas museum. Bidrag utöver budgeterat verksamhetsbidrag ryms inte inom nämndens budgetram varför ansökan om bidrag avslås.

Förändrad prissättning i Kulturskolan

En utredning har gjorts kring tariffer och avgifter på Kulturskolan. En återrapportering skedde till nämnden vid det senaste sammanträdet.

Utredningen har genomförts för att se över nuvarande avgiftsstruktur med målet att öka tillgängligheten och skapa mer jämlika förutsättningar för alla barn och unga.

Utredningen har fokuserat på följande områden:

  • En översyn av policy gällande antal ämnen en elev kan anmäla sig till.
  • En översyn av det nuvarande rabattsystemet, med särskilt fokus på att jämföra ämnesrabatt med möjligheten att införa syskonrabatt.
  • Utredning av förutsättningarna för att införa inkomstbaserade avgifter.
  • En generell översyn av Kulturskolans kursavgifter för att identifiera eventuella justeringar som kan bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på förändringar gällande tariffer och avgifter till sammanträdet i april.

Svar på kulturremiss

Kultur- och fritidsnämnden har gett sitt yttrande på remiss av Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.

Man anser att betänkandet till stor del uppfyller syftet att utveckla kultursamverkansmodellen så att den i högre grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls.

– Vi ser att det finns vissa farhågor, men också att de positiva effekterna är många i kultursamverkansutredningen som gjorts. Vi är också glada över att Falun som kulturstad fått vara med och komma med ett remissvar som är på uppdrag från regeringen, säger Fredrik Persson.

Nej till brukarstyrd ungdomsgård

Kultur- och fritidsnämnden avslår Faluförslaget om en brukarstyrd ungdomsgård då det redan finns ett inriktningsbeslut att utveckla verksamheten i dialog med målgruppen.

Ett Faluförslag har inkommit som föreslår att Falu kommun ska starta upp en brukarstyrd ungdomsgård.

I den genomförda utvärderingen som gjordes 2022 av verksamheten framgår att den inte når ut till ungdomar i den utsträckning som önskas.

Det här gör att en utveckling av verksamheten ur ett ungdomsperspektiv är nödvändig för att den ska vara användarvänlig för målgruppen.

Verksamheten har arbetat vidare med utvecklingen och tagit stöd från utvärderingen. Detta gör att verksamheten uppnår ett resultat med högre deltagande och inflytande än tidigare år.

Sidan uppdaterad 2024-03-15