Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplan för verksamheter vid Västermalmsvägen

Underrättelse om granskning

En ny detaljplan har upprättats för Västermalm 2 på Ingarvet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsetablering på Västermalm 2. Detaljplanen ger byggrätt för byggnader upp till 15 meters höjd, yta regleras genom det behov som uppstår av friytor för dagvattenhantering, parkering och körytor som verksamheten behöver. I planområdets västra del tas en del av befintlig gata med i detaljplanen av plantekniska skäl, för att kunna reglera utfarter mot denna.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. I Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan ingår området i markanvändningen verksamheter.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-03-12, § 35, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för utökat förfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

Granskningen pågår från och med 16 mars till och med 8 april 2024.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 8 april 2024: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Västermalm MSN 0243/22

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2024-03-15