Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Trafiksäkerhetsprogram ska öka säkerheten

I mars 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort. Programmet beskriver hur kommunen ska arbeta för trafiksäkerheten på kommunala gator och vägar, vilka målen ska vara och innehåller även en redovisning av olyckor på dessa gator och vägar under perioden 2013 till 2017.

I samband med att riksdagen tog beslut om den så kallade Nollvisionen
rekommenderade man landets kommuner att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram för kommunala gator och vägar. De kommunala gatorna och vägarna återfinns i huvudsak i Falu tätort.

Falu kommuns trafiksäkerhetsprogram antogs av kommunfullmäktige i mars 2020 och ska peka ut riktningen för kommunens trafiksäkerhetsarbete för sina gator och vägar. Nästa steg blir att ta fram en handlingsplan som ska innehålla åtgärder för att uppnå målen.

Antalet oskyddade trafikanter som skadas ska minska

Det övergripande målet i trafiksäkerhetsprogrammet är att antalet dödade
och skadade i trafiken ska minska. Ett delmål är att antalet oskyddade trafikanter som skadas på kommunens gator och vägar ska ha minskat år 2030 jämfört med år 2017.

Arbetet med trafiksäkerhet på kommunens gator och vägar ska inriktas
på fyra områden: drift och underhåll för fotgängare och cyklister, hastighetssäkrade trafikmiljöer, trafiksäkerhet som en del i samhällsplaneringen och ansvarstagande i trafiken.

- Trafiksäkerheten är lika mycket ett ansvar för den som är väghållare, det vill säga kommunen i det här fallet, som för invånarna. Vi måste samspela och ta hänsyn till varandra, säger trafikplanerare Anna-Lena Söderlind, Falu kommun.

Singelolyckor vanligast

I programmet ingår även en redovisning av olyckor på kommunens gator och vägar under perioden 2013-2017. I korthet ser olycksläget ut som följer:

 • Ingen har dödats där kommunen är väghållare under analysperioden år
  2013 till 2017.
 • Antalet allvarliga olyckor har varit någorlunda
  konstant medan de lindriga och måttliga olyckorna har varierat över tid.
 • En majoritet av olyckorna i Falu kommun sker på kommunens gator och vägar i Falu tätort.
 • Totalt sett är fyra procent av olyckorna av allvarlig karaktär medan två tredjedelar är lindriga och resten måttliga..
 • Den mest olycksdrabbade gruppen är oskyddade trafikanter (inkl mopedist) som står för över 80 procent av de skadade.
 • De i särklass största olyckstyperna är singelolyckor med fotgängare och singelolyckor med cyklister motsvarande 37 procent respektive 28 procent. Singelolyckorna med fotgängarna beror till stor del på drift och underhåll och främst på grund av halka på snö eller is. Singelolyckorna med cyklister beror på till lika stor del på drift och underhåll som av andra orsaker, så som trafikanten själv. Den största orsaken inom drift och underhåll är även här på grund av halka på snö eller is.
 • Den största olyckstypen för motorfordon är upphinnandeolyckor vilket motsvarar sju procent.
 • En stark koncentration av olyckorna är Falu centrum vilket också är en plats där många oskyddade trafikanter rör sig.
Sidan uppdaterad 2020-05-04