Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Falugatan vid Kristine Kyrka

Falualliansen vill öka tillgängligheten till Falu centrum. Något som bland annat skulle innebära att trafikanter som kommer åkandes på Svärdsjögatan skulle kunna köra vidare rakt in på Falugatan vid Kristine Kyrka. Något som inte är tillåtet idag.

Oenighet kring förslag om ökad tillgänglighet till centrum

Falualliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Falupartiet – vill se en ”ökad tillgänglighet till Falu centrum”. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som inte var enig, har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

Vid det senaste nämndsammanträdet lade Falualliansen fram ett förslag med rubriken ”ökad tillgänglighet till Falu centrum”. Motiveringen är att det är viktigt att tillgängligheten till Falu centrum bibehålls och om möjligt utökas.

Förslaget innebär att fordonstrafik som kommer från Svärdsjögatan ska kunna åka rakt fram in på Falugatan mot Stora torget och centrum i korsningen vid Trotzgatan. Idag är motortrafik förbjuden där.

Syftet enligt motiveringen är att besökare ska känna sig välkomna att åka rakt fram för att hitta centrum, kunna släppa av passagerare eller parkera en kortare stund.

Ändrad trafikriktning runt kyrkan

Förslaget skulle innebära att riktningen på trafiken behöver ändras runt Kristine kyrka och att fler parkeringsplatser i ett centrumnära läge möjliggörs.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med en bedömning av konsekvenserna till nämnden i slutet av april.

– Förslaget till beslut innebär att personer som av olika anledningar har behov av att komma när centrum skulle kunna göra det, säger nämndordförande Susanne Martinsson (C).

– Att öppna för möjligheten att fortsätta från Svärdsjögatan vidare in på Falugatan gör att besökarna kan upptäcka Stora Torget med tillhörande restauranger och butiker, vilket bidrar till att de stannar i centrum. Att möjliggöra tillgången till torget har även en stor betydelse för Faluborna som på ett enkelt sätt kan släppa av besökare centralt. Detta är givetvis mycket viktigt för äldre och rörelsehindrade, säger Kent Svens (M), förste vice ordförande i nämnden.

Nämnden var inte enig i sitt beslut

Men nämnden var inte enig i sitt beslut. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde att reservera sig mot beslutet.

I sin gemensamma reservation skriver partiernas nämndledamöter Kenneth Wåhlberg (S), Lars Jerdén (S), Paula Aspfors (S), Lars Nord (S), Erik Edquist (V) och Richard Holmqvist (MP) så här:

Falualliansen lamslår kommunens arbete med trafiken genom att ge tjänstepersonerna det ena uppdraget efter det andra. Syftet är alltid att öka utrymmet för bilar i Falu centrum på bekostnad av andra trafikslag. Senast gäller det att tillåta biltrafik runt Kristine kyrka, skapa nya P-platser på bägge sidor om kyrkan samt att ändra trafikriktning på Kristinegatan. Alliansen har redan initierat en större utredning med samma syfte, att utöka utrymmet för bilismen. Den är inte klar, men utredarna har i en lägesrapport påvisat förödande konsekvenser.

I Falu centrum finns redan cirka 4 500 centralt belägna och tillgängliga P-platser. Nu föreslår Falualliansen att kostnader läggs på att skapa ytterligare P-platser i centrum. Men enligt beslut i kommunfullmäktige ska oskyddade trafikanter prioriteras där!

Att leda in bilar till vackra Stora torget, mitt framför kyrkan, försämrar tillgängligheten för alla som inte kör bil och förfular dessutom torget. Svärdsjögatan är ett huvudcykelstråk genom centrum. Korsningen vid Trotzgatan är redan svår för cyklister. Ska nu unga tvingas cykla mot enkelriktat för att åka genom centrum? Ska Falubor och turister till fots riskera att bli påkörda när bilar ska fram på Stora torget? Nej säger vi!

S, MP och VP anser att det nu är dags att öka tillgänglighet, trivsel och säkerhet i centrum för oskyddade trafikanter. Alla ska kunna ta sig fram, smidigt och säkert oavsett färdsätt. Falu centrum är till för alla!

Sidan uppdaterad 2022-01-20