Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som leker i en lekpark

Tillsammans för varje barn

De flesta barn som växer upp i Sverige mår bra och får den hjälp de behöver. Men det finns också de som inte mår bra och som inte får tillräckligt stöd.

Vi kommer framöver att arbeta på ett sätt så att vi tidigt i barnets liv kan upptäcka och lösa problem som uppstår.

Stöd i sin vardag

Tillsammans för varje barn handlar om att alla barn och unga ska ha tillgång till ett väl koordinerat stöd i sin vardag. Vi som arbetar nära barn och unga i skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst ska samarbeta och tillsammans hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid, vilket kan motverka att problem växer sig större. Ett centralt verktyg är till exempel Må bra-hjulet, som ska främja ett helhetsperspektiv på barn och ungas välmående.

Vi kan ge bättre stöd när vi har en samlad bild. Det ska också bli enklare för familjer att veta vart de ska vända sig när de behöver stöd.

Tillsammans för varje barn inspireras av en framgångsrik modell från Skottland, som ska anpassas så att den fungerar här i Falun. Läs mer om Skottlandsmodellen (PDF). Pdf, 2.2 MB.


Pilotprojekt pågår

Vi har börjat utforma det gemensamma arbetet i ett pilotområde som består av en grundskola och tre förskolor. Förutom skolverksamheten så ingår socialtjänsten och Region Dalarna i projektet.

Under en period, till och med år 2020, ska vi lära oss vad som fungerar och inte. Genom att prova oss fram får vi en stadig grund att stå på och kan bygga en hållbar organisation för framtiden.

 • Vad är Tillsammans för varje barn?

  Det handlar om att kunna erbjuda ett tidigt och välkoordinerat stöd till de familjer som behöver det.Falu kommuns skolverksamhet och socialtjänst samt Region Dalarna vill tillsammans ta fram bättre metoder för att stötta barns och ungas utveckling och hälsa.Vi driver nu ett gemensamt utvecklingsarbete för att hitta arbetsprocesser och verktyg som gör det enklare för våra olika funktioner att samverka.Tillsammans för varje barn inspireras av en framgångsrik modell från Skottland, som ska anpassas så att den fungerar här i Falun.Här kan du läsa mer om den skotska modellen, Getting it right for every child. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.För att få lärdomar så testar vi gemensamma metoder och verktyg på en grundskola och tre förskolor i ett pilotprojekt. Under den här tiden ska vi lära oss vad som fungerar och inte fungerar för att sedan överföra det till det långsiktiga arbetet.
 • Det här vill vi åstadkomma

  Vi gör det här för att stötta barns och ungas utveckling och hälsa. De ska få rätt hjälp i rätt tid och genom tidiga gemensamma insatser kan vi hjälpa fler.Det här vill vi åstadkomma:
  • att fler barn och familjer i Falun får rätt hjälp i rätt tid.
  • att vi kan ge tidigare hjälp i barnets dagliga miljö och med samlad kunskap om hela levnadssituationen.
  • att vi är bättre på att erbjuda stöd till familjer, medan problemen fortfarande är små.
  • att det blir enklare för familjer att veta vart de kan vända sig om de är i behov av stöd eller hjälp.
  • att skolan, region Dalarna och socialtjänsten blir bättre på att samordna arbetet med familjer som behöver stöd.
  • genom att skapa trygga grunder för familjerna hjälper vi inte bara för stunden, utan bygger upp en egen styrka så att familjerna är bättre rustade för framtiden.

 • Beskrivning av hur vi arbetar inom pilotområdet

  Elevhälsogrupp och barnhälsogruppI pilotområdet kompletteras skolans befintliga elevhälsogrupp med personer från socialtjänsten och region Dalarna. Till exempel finns familjebehandlare och arbetsterapeut på skolan en gång per månad.Inom förskolan har det startats en barnhälsogrupp inom ramen för Tillsammans för varje barn. Även här deltar flera professioner utöver skolverksamhetens. Varannan månad finns exempelvis familjebehandlare, arbetsterapeut och BVC-sköterska på förskolan.Syftet är att få en helhetssyn kring de barn och unga som är i behov av stöd. Elev- och barnhälsogrupperna ska även stödja dem som jobbar i verksamheten med barn och unga.Tidiga insatserElev- och barnhälsogrupperna arbetar med tidiga insatser – att så tidigt som möjligt göra något för att hjälpa barnet och familjen, innan problemen vuxit sig stora.En tidig insats blir lättare att göra när personer med kunskaper och erfarenheter från olika områden jobbar tillsammans. Då kan vi se hur psykologiska, medicinska och sociala faktorer tillsammans med skolsituationen bildar en helhet.En tidig insats kan till exempel vara att en BVC-sköterska upptäcker ett beteende eller en omständighet i en familj som kan påverka hur ett barn mår. Genom att lyfta frågan så tidigt som möjligt kan man förebygga och möta problemen i tid.TrygghetspersonAlla familjer kan någon gång vara i behov av stöd. I sådana situationer ska barn och föräldrar kunna vända sig till sin trygghetsperson för råd eller för att komma i kontakt med andra stödjande funktioner.Trygghetspersonen är den främsta kontakten i frågor där ett barn eller ungdom har bekymmer.Under pilotprojektet är det BVC–sköterska, förskolerektor eller rektor som är trygghetsperson. Alla barn upp till 18 år – och längre om de fortfarande går i gymnasiet – erbjuds en trygghetsperson. Det är valfritt om man vill ta emot råd eller stöd från denne.Utbildningar för medarbetareAlla som medverkar i pilotprojektet utbildas för att få samma kunskap, förhållningssätt och mål. Utbildningarna svetsar också samman de olika grupperna och ger ett bättre samarbete.FöräldrastödKommunen och regionen erbjuder redan idag olika typer av föräldrastöd. I pilotområdet flyttar vi föräldrastödet till förskolan och skolan. Det gör det enklare att delta och innehållet kan anpassas efter önskemålen från föräldrarna. Som steg 1 har en utbildning i skärmtid erbjudits på förskola i pilotområdet.Lärdomar och utvärderingVi arbetar fram nya sätt att samarbeta inom pilotområdet. Genom att prova detta i ett mindre område kan vi utvärdera utmaningar och framgångar.Tanken är att resultatet av vårt arbete i pilotområde sedan ska kunna användas i hela Falu kommun.
 • Vilka ingår i pilotområdet?

  Hälsinggårdsskolan, förskolorna Tallkotten, Lunden och Karlberg, samt familjecentralerna Elsborg och Britsarvet.Utöver skolverksamheten så ingår funktioner inom socialtjänsten och Region Dalarna.
 • Så här långt har vi kommit

  Inledningsvis har det handlat om förberedelser i de delaktiga organisationerna för de professioner som ingår i arbetet.PilotprojektPå Hälsinggårdsskolan, samt förskolorna Tallkotten, Lunden och Karlberg drivs nu ett pilotprojekt (2018-2020) för att ta fram arbetsprocesser och arbetsverktyg. Hösten 2019 har pilotområdet gått in i en mer operativ fas. Ett gemensamt verktyg, Välbefinnandehjulet, har tagits fram och ska nu börja användas. Välbefinnandehjulet stärker helhetsbilden av barn och ungas utveckling.Vi har även hittat samarbetsformer i form av att elevhälsogruppen utökats med funktioner från socialtjänst samt hälso- och sjukvård så att man träffas regelbundet och arbetar närmare varandra.Inom förskolorna har vi startat en barnhälsogrupp, vilket är ett nytt arbetssätt som skapats inom Tillsammans för varje barn. Även här ingår funktioner från socialtjänst samt hälso- och sjukvård.Nationellt arbeteDet pågår även ett nationellt arbete med att se över regelverk och lagstiftningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn, unga och familjer. Falun är föregångare och vi har kommit långt med det här arbetet nationellt sett.Vårt utvecklingsarbete väcker intresse. I Almedalen 2018 handlade AlmeDalarnas seminarium om just Tillsammans för varje barn.
 • Hur länge ska utvecklingsarbetet pågå?

  Det är ett långsiktigt arbete, en process utan slutdatum. Pilotprojektet pågår under hela 2020 och ska sedan utvärderas och sammanställas.
 • Konkreta resultat som vi ser redan nu

  • Vi gör bättre bedömningar när fler professioner finns med i rummet.
  • Välbefinnandehjulet hjälper oss att få en helhetssyn på barn och ungas situation och behov.
  • Vi har en tätare samverkan mellan förskolorna och BVC.
  • Tätare samverkan skapar större tillit och vi får enklare kontaktvägar mellan verksamheter.
  • Skolan ser vinster i att ha nära tillgång till arbetsterapeut och familjebehandlare.

 • Vad händer nu?

  Under hösten 2019 påbörjas användningen av ett verktyg som vi kallar Välbefinnandehjulet i pilotområdet. Det är ett gemensamt arbetsverktyg som vi använder över verksamhetsgränserna för att tidigt kunna identifiera barn och unga som är i behov av stöd.
 • Innebär det nya arbetssättet att det inte längre ska göras orosanmälningar till socialtjänsten?

  Nej. Anmälningsskyldigheten finns fortfarande och är viktig för att barn som misstänks fara illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp. Arbetet med Tillsammans för varje barn ändrar inte det.
Sidan uppdaterad 2021-04-01