Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Litet barn håller en vuxen i hand under promenad i skogen

Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 14 juni

Barn- och utbildningsnämnden har tagit ett beslut om ökad grundbemanning i förskolan. Det var ett av besluten som nämnden fattade vid sitt senaste sammanträde.

Barn- och utbildningsnämnden gav i februari 2023 barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur ökad grundbemanning i förskolan skulle kunna påverka förskolans ekonomi, personalens arbetsmiljö samt främja barnens utveckling och lärande genom att minska antalet.

Utredningen visar på att det sannolikt skulle vara positivt för arbetsmiljön och kvalitén inom förskolan att öka grundbemanningen. Förvaltningen föreslår därför att förskolan provar konceptet ökad grundbemanning på ett till två rektorsområden för att följa effekterna av arbetssättet under höstterminen 2023.

– Förändringen finansieras genom att skapa en flexibilitet i personalförsörjningen och inte använda timvikarier i samma utsträckning som nu, säger Jonas Sallén Lennerthson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Inför e-tjänst för orosanmälan

Efter beslut av barn- och utbildningsnämnden kommer Falu kommun att införa en e-tjänst för tjänst för orosanmälan och även ansökan till barn och familj. En utredning visar att kostnaden för detta bör vara förhållandevis låg.

Positiva effekter av en sådan e-tjänst bedöms vara en ökad tillgänglighet där det blir enklare för många att göra orosanmälningar eller ansökningar.

– Åtgärden minskar behovet av att handläggare personligen tar emot anmälningar via telefon. Åtgärden bedöms frigöra arbetstid för andra uppgifter i stället, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Mora kommun har redan infört en sådan e-tjänst och använder samma tekniska plattform som Falu kommun.

Ökat stöd till egna familjehem

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att införa en ny organisation för ökat stöd till egna familjehem.

– De konsulentstödda familjehemmens konsulenter kostar kommunen mycket pengar utan att tillföra något som kommunen själv kan göra. Vi vill öka andelen familjehem som arbetar direkt under kommunen och denna satsning är ett steg i den riktningen, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Åtgärderna som ska göras handlar bland annat om intensifierad marknadsföring, fler aktiviteter och nätverk för familjehem, förmånspaket för familjehem, mentorsfamiljehem och egna familjehemskonsulenter.

Uppdaterad skolstrukturutredning

Nämnden fick information om den uppdaterade skolstrukturutredningen.

Det var I februari 2023 som nämnden gav förvaltningen i uppdrag att uppdatera den skolstrukturutredning som gjordes 2019-2020.

– Skolstrukturutredningen uppdateras för att bli ett bättre redskap för nämnden när vi planerar för framtidens lokalbehov, kommande renoveringar och andra frågor som rör skolfastigheter. Lokaler är en av skolans stora utgiftsposter och nämnden behöver ha underlag för att fatta kloka beslut rörande skollokaler. I skolstrukturutredningen pekas resursskolan ut som en viktig punkt. Det är ett viktigt steg på vägen för Socialdemokraterna och Moderaterna, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Ny form av fadderberedning införs

Nämnden kommer att införa en ny form av fadderberedning för att kunna fatta välgrundade beslut.

– Fadderberedningarna är ett sätt för nämnden att systematiskt besöka och lära mer om den verksamhet vi ansvarar för, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Besöken förväntas innehålla samtal med verksamhetschef, rektor/ gruppledare, personal och elever.

Vid nämndsammanträdet närmast efter fadderbesöket rapporterar/ reflekterar nämnden kring vad som framkommit under besöken.

Fadderbesöken planeras av verksamhetschef utifrån nämndens önskemål. Nämnden delas in i fyra grupper. Grupperna skall bestå av en jämn fördelning av styre och opposition.

Grupperna gör två halvdagsbesök i verksamheterna per termin från och med vårterminen 2024. Alla grupper besöker fyra olika verksamheter (förskola, grundskola, gymnasiet och barn och familj) varje år.

Sidan uppdaterad 2023-06-19