Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på kramdjur i olika färger

Förskolor kommer att läggas ner

Förskolan Skogshyddan och Förskolan Samuelsdal kommer att läggas ner liksom avdelningen Kvarnvillan på Förskolan Kvarnen. Det var några av besluten som barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt första sammanträde under hösten.

– Det handlar framför allt om att de kommunala förskolorna har en överkapacitet på platser och att vi därför behöver minska kostymen. Ingen personal kommer att behöva sägas upp, de behövs på andra ställen, och barnen som drabbas kommer att få förtur i kön för att hitta en annan lämplig förskola, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Förskolan Skogshyddan ligger i en sliten lokal i ett hyreshus i Slätta. Förskolan fyller inte sina platser, och i Slättaområdet finns det en överkapacitet av platser som innebär att barnen kommer att få plats på andra förskolor i närområdet.

– Jag tycker att det var ett okomplicerat beslut att fatta, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Förskolan i Samuelsdal är i behov av stora renoveringsbehov och kostnaden bedöms att bli väldigt hör. Något bygglov kommer inte heller att ges då skolan anses vara felplacerad och blockerar två tomter.

– Skolan ligger geografiskt bra till, men här blir det en nedläggning av mer praktiska skäl och kostnader, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Avdelningen Kvarnvillan på Förskolan Kvarnen ligger i en fristående byggnad med två avdelningar, som inte är byggd och anpassad för förskoleverksamhet.

– Det handlar om en ren besparing. Vi kommer att hjälpa dagbarnvårdarna, som använder sig av övervåningen, att hitta en ny lokal, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Information om avslutad utredning

Vid nämndsammanträdet i maj fick förvaltningen i uppdrag att göra en utredning gällande förutsättningarna att bedriva verksamheterna Förskolan Liljan och Liljansskolan samt förutsättningarna att bedriva verksamheterna Förskolan Toftaäng och Toftaskolan.

Vid höstens första sammanträde fick nämnden en dragning om vad förvaltningen kommit fram till.

Utredningen har gjorts utifrån ett barn- och arbetsmiljöperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv. Den visar att förutsättningarna för att fortsätta att bedriva verksamhet vid de aktuella skolorna är ogynnsamma.

– Det här var rena informationsärenden, och inte något vi debatterade om i nämnden nu. Vi vet nu att renoveringsbehoven är stora. Nämnden beslutade att begära in ett yttrande från kommunens landsbygdsutvecklare för att också få med landsbygdsperspektivet i ärendena. Det ska redovisas vid sammanträdet i september, säger Jonas Sallén Lennerthson och fortsätter:

– Sedan är tanken att processerna i de olika partierna ska landa i att vi ska kunna ta ett skarpt beslut om skolornas framtid vid sammanträdet i oktober. Beslutet som fattas då ska vara ett tillsvidarebeslut. Blir beslutet att skolorna ska vara kvar - då kommer de att renoveras och bli kvar länge. Går vi den andra vägen, och tar ett beslut om nedläggning, ska vi se till att det blir ett snyggt avslut. Nu blir det upp till de olika partierna att ta ställning i den här frågan.

Nya Sundbornsskolan blir dyrare

Kostnaden för att bygga den nya skolan i Sundborn blir betydligt dyrare än vad som sades från början.

Den initiala investeringskostnaden för den nya skolbyggnaden, inklusive idrottshall och utemiljö, beräknades 2021 till 195 miljoner kronor. Nu beräknas investeringsnivån att landa på 275 miljoner kronor, en ökning med 80 miljoner kronor således.

Framför allt är det pågående omvärldsfaktorer, och inflationen, som gjort att den förväntade investeringskostnaden ökat. Den ökade investeringskostnaden innebär också ökade driftkostnader för barn- och utbildningsnämnden. Hyreskostnaden kommer att ligga på 18,7 miljoner kronor om året.

– Det här är en historia för sig själv. Läget är besvärligt och det finns väl ingen som tycker om att kostnaderna skenar i väg på det här sättet. Nu sitter vi där vi sitter, den gamla skolan är riven, och då är det inte mycket att be för. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen ska bevilja fortsatt projektering och byggnation. Sedan vill nämnden ha ett ökat anslag för driftkostnadsökningen, väl medvetna om att det kommer att bakas in i den fortsatta budgetprocessen, säger Jonas Sallén Lennerthson.

I ärendet gjorde oppositionens Elisabeth Rooth Eriksson (C), Maud Pettersson (L) och Elisabeth Åsenius (MP) en protokollsanteckning, där man bland annat skriver:

”För oss är det av vikt att skolan i Sundborn färdigställs och att tidsplanen hålls varför vi tvingas ställa oss bakom beslutet, men vi vill rikta stark kritik mot beslutsprocessen där vi som nämnd inte getts någon som helst insyn i processen. Den bild vi fått är att inte heller vår förvaltning getts fortlöpande information varför vår kritik inte i första hand riktas mot denna.”

Verksamhet blir kvar på Ugglevägen

Barn- och utbildningsnämnden beslutade också att upphäva det tidigare beslutet om att flytta dygnet-runt-verksamheten från Ugglevägen till Manhem. Ett beslut som fattades 2021.

Nu blir verksamheten kvar tills vidare på Ugglevägen.

Anledningen är att det upptäckts att fastigheten vid Manhem är i behov av omfattande renoveringsbehov.

Skadorna är så omfattande att serviceförvaltningen inte anser det vara varken ekonomiskt – eller fastighetstekniskt försvarbart att renovera och ställa om fastigheten till dygnet-runt-verksamhet.

Sidan uppdaterad 2023-08-24