Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Massor av ordförandeklubbor i trä

Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 20 september

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde fick nämnden kompletterande information om utredningen gällande förutsättningarna att bedriva verksamheterna förskolan Liljan och Liljanskolan samt förskolan Toftaäng och Toftaskolan.

Vid sammanträdet i augusti togs ett beslut om att förvaltningen skulle begära in ett yttrande från kommunens landsbygdsutvecklare avseende förskolornas och skolornas betydelse för bygden.

Dessutom har förvaltningen genomfört en barnkonsekvensanalys som ett komplement till den tidigare utredningen. Barn har intervjuats på de aktuella skolorna.

Förvaltningen har även kompletterat utredningen med ett förtydligande gällande platskapaciteten i området samt en beskrivning av hur nuvarande skolstruktur påverkar resursutnyttjandet inom hela grundskolan.

– Det var bra för nämnden att få ta del av den här kompletterande informationen inför det beslut vi ska fatta vid oktobersammanträdet. Skulle vi landa i att lägga ner skolorna, ska också ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige i slutet av året. Nu blir det upp till varje parti att ta ställning till det vi fått veta, säger Jonas Sallén Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Tufft ekonomiskt läge

Delårsrapporten per augusti 2023 ligger klar. Nämnden fick veta det senaste ekonomiska läget.

Det prognosticerade underskottet på 39,2 miljoner kronor har sin förklaring huvudsakligen genom en fortsatt hög konsumtion av externa tjänster inom barn och familj, vilket dock kompenseras till viss del av lägre än budgeterade personalkostnader. Inom skolverksamheten är det framför allt höga personalkostnader som skapar ett underskott. Dessa höga kostnader kompenseras för till viss del genom bland annat statsbidrag.

– Vi gör bra saker i verksamheten, men ligger skrynkligt till ekonomiskt. Just nu kostar verksamheten mer än vad vi har pengar till. Glädjande nog har ändå underskottet inom barn- och familj minskat en aning, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Inventering av mobiltelefonsregler

Miljöpartiet har kommit in med en motion där de yrkar på att en inventering görs om vilka regler och rutiner som gäller i Falu kommuns skolor kring användandet av mobiltelefoner i Falu kommuns skolor. Användandet av mobiltelefoner är sedan 1 augusti 2022 reglerat i skollagen.

– I nämnden var vi överens om det är bra att vi få reda på om vi i kommunen följer de regler som finns. Inventeringen ska vara klar att presenteras vid årsskiftet. Vi avslog övriga yrkanden i motionen, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Barnkonventionen ska följas

Nämnden fick också information om uppföljning av revisionsrapport gällande tillämpning av barnkonventionen. Rekommendationerna för barn- och utbildningsnämnden i revisionsrapporten ”Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag” har genomförts och resultatet redovisades för nämnden.

– Barnkonventionen ska förstås följas och nämnden fick en beskrivning av hur förvaltningen arbetar med de här frågorna. Det fanns ingen politisk laddning i det här, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Viktig dialog om Dialogen

Nämnden fick en redogörelse av resultat av utredning gällande konsekvenser för öppenvårdsinsatser inom Dialogens verksamhet efter beslut om minskning av personalbudget 2019.

– Det visade sig vara en spännande fråga. Tanken var att det skulle sparas pengar men så har det inte blivit. Neddragningen har gjort att kommunen i stället fått köpa externa tjänster, vilket lett till ökade kostnader för verksamheten, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Kullan får två nya platser

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att verksamheten Kullan med C företaget som huvudman tillåts bedriva sin pedagogiska omsorg med upp till åtta barn. C företaget hade inkommit med en ansökan om att utöka befintlig pedagogisk omsorg, Kullan, från sex till åtta barn på Linjevägen 22, där verksamheten finns i en 80 kvadratmeter stor anpassad lokal.

Den lokal som den utökade verksamheten ska bedrivas i bedöms som lämplig för ändamålet.

Placerade barns skolresultat

Falu kommun har ett uppföljningsansvar för skolpliktiga barn som är folkbokförda i Falu kommun även om de har sin skolgång i annan i kommunal regi eller i en fristående skola.

Enligt uppgifter från socialtjänsten i Falu kommun är antalet placerade barn med Falu kommun som hemkommun 31 i förskoleklass till och med årskurs 9, vid läsårsstart 2023/2024.

Vid sammanträdet fick nämnden en information om placerade barns skolresultat.

– Det är både bra och nyttigt att få en inblick hur de här barnen lyckas i skolan. Man kan konstatera att de oftast har det lite besvärligt med sin utbildning, inte minst beroende på byten av skolor. Vi behöver fundera på vad vi kan göra på ett bättre sätt, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Antog nya riktlinjer

Nämnden beslutade att anta riktlinjer Barn och familj – utredning och beslut enligt socialtjänstlagen. Riktlinjer är ett viktigt redskap för nämnden i att tydliggöra den politiska viljeriktningen med verksamheten.

Det är ett komplement till de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd med mera som styr hur verksamheten ska arbeta. Riktlinjerna avser utredning och beslut enligt socialtjänstlagen. De tydliggör bland annat vissa delar i handläggningsprocessen samt den egna verksamhetens ansvar i förhållande till andra huvudmän.

Bra att ha Bubo kvar

Nämnden fick en ekonomisk redogörelse över HVB-hemmet Bubo.

Beläggningstätheten på Bubo varierar över tid. Under stora delar av 2022 samt början av 2023 var beläggningen förhållandevis låg, vilket medför högre vårddygnskostnader.

Under sommaren 2023 har beläggningen ökat vilket medför att kostnaden per vårddygn blir lägre. I jämförelse med om motsvarande platser skulle köpas via privata HVB-hem bedöms det fortsatt över tid medföra lägre kostnader med ett eget HVB-hem för målgruppen än att placera via privata HVB-hem.

– Det finns alltså ett värde i att kommunen fortsatt har ett eget HVB-hem om vi fyller upp platserna. Vi kommer även att erbjuda andra kommuner platser när det finns möjlighet till det, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2023-09-22