Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på rödmålad skola med röda takpannor.

Barn- och utbildningsnämnden, som inte var enig i sitt beslut, vill lägga ner Toftaskolan. Det är slutligen kommunfullmäktige som avgör frågan. Det ska ske vid novembersammanträdet.

Nämndens beslut: Lägg ner Toftaskolan

Vid fredagens sammanträde, den 13 oktober, beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att lägga ner Toftaskolan och förskolan Toftaäng. Tanken är att detta ska ske inför läsåret 2024/2025.

– Ett jobbigt beslut att fatta, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Nämndens ledamöter har diskuterat frågan flera gånger den senaste tiden och ställningstagandena var därför klara.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och ville i stället behålla verksamheterna i Toftbyn.

Frågan om Toftaskolans framtid avgörs slutligen av kommunfullmäktige i november.

Bakgrunden är att våren 2023 presenterade förvaltningen möjliga åtgärder för att barn- och utbildningsnämnden skulle kunna få en budget i balans. Ett av förslagen var nedläggning av Förskolan Toftaäng samt Toftaskolan. Det mynnade ut i en utredning som presenterades för nämnden i augusti 2023.

Utredningen visade på att förutsättningarna för att bedriva Toftaskolan och Förskolan Toftaäng är ogynnsamma ur såväl ett barn- som arbetsmiljöperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv.

De ekonomiska konsekvenserna till följd av ett beslut enligt förslaget skulle innebära minskade driftskostnader i termer av lokalkostnader på 2,1 miljoner kronor för 2024. Utöver detta undviker barn- och utbildningsnämnden ökade driftskostnader till följd fastighetsinvesteringar som annars hade varit nödvändiga att genomföra.

Dessa beräknas motsvara en kostnadsökning på 2,25 miljoner kronor per år, och är beräknat på en investeringskostnad på 30 miljoner koronor och en avskrivningstid och nyttjade på 20 år.

Utöver detta kan viss besparing göras gällande personalkostnader då barn/elever på Förskolan Toftaäng och Toftaskolan i huvudsak kan inrymmas i befintliga barngrupper/klasser på andra enheter utan att bemanningen där utökas.

Förvaltningen gör bedömningen att Toftaskolan kan avvecklas inför höstterminen 2024 då eleverna kan beredas plats på andra skolor i Svärdsjöområdet, företrädesvis Sundbornsskolan. Detsamma gäller för barnen som i dag går på Förskolan Toftaäng, förskoleplats kan beredas för barnen inom Svärdsjöområdet.

Vårdnadshavare kommer då att få göra ett omval av förskola och barnen ges företräde till den önskade förskolan i görligaste mån.

Översyn av strukturen i skolområde Svärdsjö

De styrande partierna – Socialdemokraterna och Moderaterna - har valt att inte väcka frågan om nedläggning gällande verksamheterna Förskolan Liljan samt Liljansskolan i Boda.

Med utgångspunkt i det behöver ytterligare översyn av strukturen i Svärdsjö skolområde ske över förskola och grundskola, där är verksamheterna i Boda en viktig pusselbit för att på ett bra sätt svara mot behovet av barnomsorg och utbildning.

Förvaltningen får därför i uppdrag att göra en översyn av strukturen för förskola och skola i Svärdsjö skolområde i syfte att utveckla de pedagogiska verksamheterna i Boda och samtidigt öka rationalitet och effektivitet i organisationen.

– Översynen ska presenteras för nämnden vid sammanträdet i januari 2024, säger Jonas Lennerthson.

Byte av huvudmannaskap för badhuset i Bjursås

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att huvudmannaskapet för badhuset i Bjursås övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 januari 2024.

Badhuset i Bjursås har sedan 1960-talet haft nuvarande barn- och utbildningsnämnden som huvudman. Utifrån ett beslut i kommunfullmäktige i Bjursås kommun 1964 framgår det att dåvarande skolstyrelsen skulle vara huvudman för gymnastik- och badlokalerna i Bjursås.

Under årens lopp har det sedan tecknats avtal mellan företrädare för nuvarande barn- och utbildningsförvaltningen och nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen avseende bland annat drift, öppettider och dylikt.

Såväl barn- och utbildningsförvaltningen som kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar en framtida lösning där huvudmannaskapet för badhuset i Bjursås övergår till kultur- och fritidsnämnden likt all övrig badverksamhet i kommunen.

Läsårstider för 2024/2025 fastställda

Nämnden fattade också ett beslut om att fastställa läsårstider för elever läsåret 2024/2025. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni.

Enligt skolförordningen och gymnasieförordningen ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar ska läggas ut. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen

Läsårstider för elever läsåret 2024/2025

  • Höstterminen 2024, måndag 19 augusti - fredag 20 december:
  • Höstlov: 28 oktober-1 november höstlov (vecka 44).
  • Vårterminen 2025, tisdag 7 januari - fredag 13 juni:
  • Studiedag: 7 januari
  • Sportlov: 24 februari – 28 februari (vecka 9).
  • Påsklov: 22-25 april (vecka 17).
  • Lovdagar: 2 maj, 30 maj.
  • Under läsåret läggs ytterligare fyra studiedagar ut.

Nej till nämndinitiativ

Centerpartiet och Liberalerna har tidigare inkommit med ett nämndinitiativ om att utreda möjligheten att införa en obligatorisk utbildningsdag med inriktning kriskunskap under årskurserna 4–6 inom ämnet hem- och konsumentkunskap.

Nämnden beslutade att nämndinitiativet avslås med hänvisning till att undervisningens innehåll regleras av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och inte av barn- och utbildningsnämnden.

Centerpartiet och Liberalerna hade även inkommit med ett nämndinitiativ om att utreda möjligheten att införa en obligatorisk utbildningsdag med inriktning trafikkunskap under årskurserna 1–3. Nämndinitiativet gör gällande att för att barn ska kunna cykla på ett säkert och utvecklande sätt behövs kunskap om trafikregler och säker utrustning

Barn- och utbildningsnämnden avslår nämndinitiativet med motiveringen att undervisningens innehåll regleras av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och inte av barn- och utbildningsnämnden.

Motstånd mot angiveriutredningen

Även Vänsterpartiet hade inkommit med ett nämndinitiativ. Det är likalydande med det partiet lade i kommunstyrelsen och handlade om att man vill att nämnden skall protestera mot den så kallade angiveriutredningen.

Nämnden uttalar sig inte som nämnd i frågan utan hänvisar partierna att själva markera sina ställningstaganden samt att nämnden i remissförfarandet kommer att belysa konsekvenserna för verksamheten.

Flera partier liksom de fackliga representanterna uttalade på nämnden sitt motstånd mot angiveriutredningen.

Sidan uppdaterad 2023-10-16