Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Bild på Lindgården med vit fasad och orangea takplattor.

Förskolan Lindgården kommer att läggas ner efter beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Förskolan Lindgården kommer att läggas ner

Barn och utbildningsnämnden har fattat beslutet. Förskolan Lindgården i centrala Falun kommer att läggas ner.

– Det är aldrig roligt att lägga ner en väl fungerande verksamhet, men vi är i en situation där kommunen har för många lokaler och behöver minska kostnaderna för dem så att vi kan säkra en bra personaltäthet i förskolan, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Förskolan i Falu kommun har en överkapacitet på antalet platser och har därför ett behov av att gå ur ett antal förskolor för att få en budget i balans.

Förskolan Lindgården är en centralt belägen förskola som bedrivs i en fastighet som inte är anpassad för förskoleverksamhet. Fastigheten är en villa med två våningar och som har en stor trappa mellan våningarna, något som gör att den inte passar för små barn.

Nedläggningen är beräknad att ske i augusti 2024 i samband med att barnen födda 2018 då börjar i förskoleklass.

De barn som då är kvar på Lindgården kommer att få göra ett omval av förskola och ges företräde till den önskade förskolan i mån av plats.

Nämnden var inte enig i sitt beslut. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Centerpartiet och Liberalerna valde att inte delta i beslutet.

Initiativ från IBF Falun avslogs

Barn- och utbildningsnämnden säger nej till att gå in i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med innebandyföreningen IBF Falun.

Föreningen har tidigare lämnat in ett initiativ om IOP till kommunen som gällde partnerskap med skolverksamheten. Initiativet, som IBF Falun kallar för ”Alla på plan”, innebar tre grenar av partnerskap:

  • Att uppmuntra till rörelse på raster en gång per vecka, genom att spela innebandy med eleverna.
  • Att vara en förebild för eleverna.
  • Att vara elevhälsan behjälplig om behov föreligger.

För att finansiera partnerskapet hade IBF Falun begärt 500 000 kronor per år i tre år. IOP IBF Falun har granskats gällande de juridiska bedömningarna utan anmärkning.

Förvaltningen bedömer att initiativet ska avslås med motiveringen att förvaltningen har ett samarbete med Riksidrottsförbundet gällande rörelse i skolan. Förvaltningen bedömer också att det finns tveksamheter att ingå ett partnerskap mellan en idrottsförening och elevhälsan.

Barn- och utbildningsnämnden, som var enig, beslutade att avslå initiativet från IBF Falun.

–Ett lovvärt initiativ som vi tackar nej till av tre skäl. Vi har en ansträngd ekonomi som inte tål den ansträngningen, vi har redan ett samarbete med RF- Sisu när det gäller rörelse på skolgården. I den mån elevhälsan behöver stöd tror vi att det finns effektivare sätt att jobba, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Går mot stort budgetunderskott

Ledamöterna fick information om budgetuppföljning sett till periodrapporten per den 30 oktober.

Nämndens prognos för 2023 är ett underskott på cirka 30,8 miljoner kronor, vilket i huvudsak förklaras genom en högre än budgeterad kostnad för köpt verksamhet inom barn och familj.

Inom skolverksamheten är det höga personalkostnader och ersättning till andra huvudmän som ger den största påverkan.

–Kampen för att nå ekonomisk balans går vidare. Vi ser att vi under året förflyttat oss i rätt riktning även om vi har en bit kvar. Glädjande är att barn och familj även den här perioden minskar sitt underskott, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Samlokalisering blir dyrare än beräknat

I augusti 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att särskoleverksamheten (numera anpassad skola) i Falu kommun skulle samlokaliseras till Hälsinggårdsskolan.

I mars 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna projektering och byggnation av samlokaliserad särskola.

Den förväntade investeringskostnaden för samlokaliseringen har ökat under resans gång. I den investeringsplan som kommunfullmäktige tog i juni i år var 190 miljoner kronor avsatta för projektet.

Nu har entreprenören genomfört en projektering och enligt kalkylen bedöms den totala kostnaden för hela projektet överskrida den beslutade budgeten.

Barn- och utbildningsnämnden tog vid sitt sammanträde ett beslut om att de delar i projektet som berör hus A och hus H kan fortlöpa som planerat, övriga delar i projektet pausas tills vidare. I hus A är det tänkt att grundskola 7-9 ska husera och i hus H ska idrottshall och omklädningsrum finnas.

Ett beslut fattades också om att bilda en politisk styrgrupp med representanter från barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden. Styrgruppen får i uppdrag att hantera frågan om hur övriga delar av projektet ska fortskrida.

– Vi väljer att dela projektet och pausa projektet i C-huset tills vidare. Styrgruppen är tänkt att snabbt göra en analys av kostnader och vad vi kan få för pengarna om vi gör på annat sätt. Det är väldigt viktigt att anpassade skolan får väl fungerande lokaler och kan fortsätta utveckla sin verksamhet, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2023-11-16