Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Bild på flera ordförandeklubbor i trä

Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 13 december

Barn- och utbildningsnämnden har även de en tuff ekonomisk situation att hantera. Årsprognosen pekar på minus 30,8 miljoner kronor.

– Vi har legat kvar på den nivån ett tag nu och det känns väl så där. Även om det börjat gå åt rätt håll på många håll, så går det för sakta, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Barn- och utbildningsnämnden hade sitt sista sammanträde för året i onsdags, och de stora sakerna som hanterades rörde ekonomin och att sätta nästa års detaljbudget.

I budgetuppföljningen visade prognosen för november att nämnden kommer att göra ett minus på 30,8 miljoner kronor.

Det största underskottet finns inom avdelningen barn- och familj: minus 19 miljoner kronor.

–Vid genomgången kom det också upp att förskolan har ett stort tapp, vilket gör att deras underskott ökar till 4,8 miljoner kronor. Det var något som jag själv inte var med på. Det handlar framför allt om att personalstyrkan inte varit anpassad till antalet barn, vi har haft för många vikarier inne helt enkelt och det känns inget bra, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Grundskolan mot nollresultat

Gymnasieskolan visar enligt prognosen på ett minus med 5,6 miljoner kronor och grundskolan ett minus på 1,7 miljoner kronor.

–Grundskolan gör det riktigt bra, inte minst med tanke på den stora budget de har, och börjar närma sig ett nollresultat, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Underskottet för barn- och utbildningsnämnden kan öka med ytterligare 7 miljoner kronor om det vill sig illa.

–Det handlar om kostnader som det inte är klart vilken förvaltning ska stå för. Bland annat handlar det om skolmodulerna i Sundborn, säger Jonas Sallén Lennerthson.

I november fastställde kommunfullmäktige årsplan med budget 2024-2026, där barn- och utbildningsnämndens ram för 2024 ökades med 23,7 miljoner kronor jämfört med junibudgetens ramar. Totalt ligger ramfördelningen på cirka 1,9 miljarder kronor.

–Att ge mer pengar till barn- och unga är helt i linje med majoritetens prioriteringar, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta budgeten för 2024. En budget där den tilldelade ramen fördelats över verksamhetens olika tjänster.

-Framöver är min förhoppning att det efter kommunfullmäktiges fördelning av ramarna ska finnas plats för en större politisk diskussion innan detaljbudgeten läggs, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Revidering av styrdokument

Barn- och utbildningsnämnden fick också information om arbetet mot kränkande behandling och antog också en revidering av styrdokument gällande riktlinjer för trygghet mot kränkande behandling.

Det nya dokumentet ”Riktlinjer för trygghet mot kränkande behandling”, daterad 2023-10-30, ersätter ”Policy för trygghet mot kränkande behandling” som kom 2018.

Den senaste tiden har ett framväxande behov av en revidering som går i linje med annat främjande arbete för ökad studiero och trygghet visat sig.

Det har resulterat i att förvaltningen skrivit fram ett nytt styrande dokument, som är till för att stödja varje verksamhet i sitt framtagande av en årlig plan för sitt arbete gällande trygghet mot kränkningar, vilket varje verksamhet måste upprätta årligen enligt skollagen.

–Det är nödvändigt att med jämna mellanrum göra en uppdatering av riktlinjerna kring den här viktiga frågan. Nu har vi gjort det, och det känns bra. I skolan ska man kunna känna sig trygg, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Ny rutin för återrapportering

Barn- och utbildningsnämnden fattade också ett beslut om att anta en ny rutin gällande återrapportering av problemskapande frånvaro i grundskolan till nämnden.

I samband med KPMG:s granskning av arbetet med skolfrånvaro inom grundskolan i Falun har det konstaterats att nuvarande ärendegång inte efterlever ställda lagkrav.

Nytt förslag på rutin för återrapportering till nämnden har därför tagits fram.

Rutinen innebär att förvaltningen månadsvis sammanställer nya inrapporterade frånvarotutredningar samt att nämnden årligen ges en återrapportering med analys av den problemskapande frånvaron.

Sidan uppdaterad 2023-12-14