Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Främbysjolas entre

Falu kommun startar resursskola i höst - i Främby

Falu kommun arbetar för att kunna öppna en resursskola efter höstlovet 2024. Verksamheten kommer att vara lokaliserad i/vid Främbyskolan och till att börja med ha plats för cirka 5-7 elever.

– Det känns bra att vi snart kommer att ha en resursskola på plats. Vi kommer att börja i liten skala för att prova oss fram, och sedan börja bygga ut verksamheten under 2025, säger Jonas Sallén Lennerthson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Arbetet med resursskolan fanns med som ett informationsärende, när nämnden hade årets första sammanträde.

En resursskola riktar sig till elever som är i behov av särskilt stöd för att klara sin skolgång.

Förvaltningen förespråkar att resursskolan initialt ska vara en F-6-skola inom grundskolans verksamhetsområde och att elever i årskurs 1-3 ska prioriteras vid uppstarten. Urvalet prioriteras utifrån de 5-7 elever som anses ha störst behov av det stör som resursskolan kan ge.

Ambitionen är att resursskolan ska startas upp direkt efter höstlovet 2024. Resursskolan ska vara lokaliserad i/vid Främbyskolan och rektorn vid skolan blir även rektor för resursskolan.

Lokaliseringen kommer att innebära att Förskolan Främbyhus minskar med en avdelning, men att platsbehoven bedöms kunna tillgodoses på andra förskolor i södra Falun.

– Vi är i ett fortsatt behov av att gå ur ett antal förskolor och avdelningar, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Kommunfullmäktige har avsatt 3,5 miljoner kronor 2024 för igångsättning av en resursskola

Avslag på motion från Miljöpartiet

Miljöpartiet föreslår i en motion att Falu kommun ska servera måltider till barn under ledigheter.

Barn- och utbildningsnämnden valde i sitt beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

– Inte för att det är en dålig idé, utan för att hanteringen av måltider under ledigheter innebär flera juridiska utmaningar för skolan. Det blir för krångligt, helt enkelt. Skolan har dessutom ingen sådan verksamhet under loven. Svaret är helt utifrån skolans perspektiv, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen

Barn- och utbildningsnämnden fick information om en ny lag som ska träda i kraft den 1 april 2024, och som gäller stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.

Den nya lagen ska förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Regeringen föreslår att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp.

Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt, och nämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

–Ett speciellt beslut som rör barnen måste tas i fortsättningen, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Beslut om inackorderingstillägg

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att Inackorderingstillägget för elever i kommunal gymnasieskola fastställs 2024 till 1 910 kronor/månad om avståndet mellan hemmet och skolan är 40-120 kilometer och 2 150 kronor/månad om avståndet är längre än 120 kilometer.

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever som går i kommunal gymnasieskola och är i behov av inackordering till följd av skolgången.

Inackorderingstillägget fastställs årligen och är ett bidrag till kostnader för inackordering och för resor till och från hemmet. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet, samt att eleven är skriven i Falu kommun, dock inte på inackorderingsadressen.

Inackorderingstilläggets storlek skall minst uppgå till 1/30 prisbasbelopp. Bidragsnivån 2024 har höjts med 125 kronor i jämförelse med 2023.

– Det är inga jättepengar, varken för eleven eller kommunen, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Orosanmälningar ökade kraftigt 2023

Under 2023 har antalet orosanmälningar ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Även antalet inledda utredningar har ökat men inte i samma omfattning som orosanmälningar.

Statistiken visar även att det är fler unika individer som orosanmälningarna och utredningarna avser. För att möta behoven görs bedömningen att det finns fortsatt behov av tre konsulter för verksamheten.

Den 2 januari 2024 var 48 utredningar ofördelade. Det är en tydlig ökning jämfört med avstämningen i oktober. Statistiken visar att antalet orosanmälningar under 2023 ökade med cirka 21 procent jämfört med 2022. Antalet inledda utredningar ökade under motsvarande period med cirka 13 procent.

– Det finns ett stort glapp mellan antalet orosanmälningar och de som leder till utredningar. Vi har ett arbete att göra, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Ekonomin allt bättre

Nämnden fick en Information om hur arbetet med årsbokslutet för 2023 fortlöper, samt en preliminär indikation om 2023 års resultat.

– Alla räkenskaper är inte stängda ännu, men tendensen är att nämndens underskott minskar något jämfört med tidigare siffror. Det känns bra, inte minst med tanke på att nämnden tillsammans med verksamheten har arbetat hårt med det under hela året, säger Jonas Sallén Lennerthson och fortsätter:

– Underskottet för barn- och familj är nu nere under 20 miljoner kronor efter att ha legat på 40 miljoner ett tag. Underskottet för nämnden, för 2023, ser ut att landa totalt på 25-30 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad 2024-01-18