Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor & svar om skid-VM 2027

Kommunfullmäktige har beslutat att Falun – tillsammans med Svenska skidförbundet – ska ansöka om att få arrangera skid-VM i de nordiska grenarna 2027, det vill säga backhoppning, längd och nordisk kombination. Falun har arrangerat skid-VM vid fyra tillfällen tidigare: 1954, 1974, 1993 och 2015.

Ett av de tyngre skälen som har lyfts fram för att Falun ska söka ett skid-VM igen är att de investeringar som gjordes inför skid-VM 2015 bör användas igen.

Nedan hittar du svar på vanliga frågor som kan vara av intresse nu inför en ny skid-VM ansökan.

Om Skid-VM ansökan

 • Varför söker Falun skid-VM igen?

  Efter skid-VM 2015 har frågan om Falun ska söka igen varit aktuell. Utredningar har därför genomförts gällande förutsättningar och möjligheter för ännu ett stort internationellt mästerskap. I diskussioner som förts och de utredningar som gjorts framkommer att de stora investeringar som gjordes inför 2015 bör användas igen. Återkommande internationella evenemang är också en viktig faktor för bilden av Falun.
 • Vem eller vilka har beslutat att Falun ska söka igen?

  Kommunfullmäktige tog beslutet efter votering vid sammanträdet den 26 november 2020, och Svenska skidförbundet har adresserat kommunen med en avsiktsförklaring att man vill kandidera tillsammans med kommunen för ett nytt skid-VM.
  I beslutet från november fanns också med att innan VM-ansökan skickades in, skulle en preliminär genomförandeplan presenteras för kommunstyrelsen och kommunens ekonomiska åtaganden skulle godkännas. På kommunstyrelsens möte den 23 mars godkändes redovisningen av kommunens preliminära ekonomiska åtaganden och de fick ta del av den preliminära genomförandeplan som tagits fram.

 • Hur många gånger har Falun arrangerat skid-VM?

  Vid fyra tillfällen: 1954, 1974, 1993 och 2015.
 • Söker Falun skid-VM 2027 själva?

  Nej, det hela sker tillsammans med Svenska skidförbundet.
 • Hur stor del av anmälningsavgiften betalar Falu kommun?

  Falun betalar två tredjedelar av anmälningsavgiften, 100 000 schweiziska franc (cirka 940 000 svenska kronor). Svenska skidförbundet står för en tredjedel 50 000 schweiziska franc (Cirka 470 000 svenska kronor). En garanti om att arrangera 200 träningsdagar för utvecklingsländer ingår också.
 • När ska VM-ansökan lämnas in?

  Maj 2021. Internationella skidförbundet (FIS) fattar sedan ett beslut om vem som får skid-VM 2027 vid FIS-kongressen i maj 2022. Innan en ansökan lämnas i ska kommunstyrelsen godkänna kommunens ekonomiska åtaganden i projektet Falun 2027, en genomförandeplan ska också presenteras. Kommunstyrelsens presidium - kommunalråden Joakim Storck (C) och Mats Dahlberg (M) samt oppositionsrådet Jonas Sallén Lennerthson (S) – utgör politisk styrgrupp för arbetet.
 • Har Faluborna något att säga till om framöver?

  En eller flera dialoger ska hållas med medborgarna under processen fram till en kandidatur, där ekonomiska åtaganden och konsekvenser för Falu kommun sammanställs, belyses och löpande görs tillgängliga för kommuninvånarna. Öppenhet och transparens ska råda.
 • Vem kommer att leda själva kampanjarbetet?

  Sara Tigerström Monfelt från Falu kommun och Ulrika Back Eriksson från Svenska Skidförbundet, kommer tillsammans att driva och ansvara för hela kampanjarbetet fram till att det Internationella Skidförbundet (FIS) fattar sitt beslut.
 • Vad kommer en kampanj och kandidatur att kräva för resurser ur kommunens organisation?

  Personella resurser kommer att behövas, framförallt från sektor ledningsstöd och kultur- och fritidsförvaltningen men även viss del från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och sektor service. Det handlar inte om nya tjänster utan om omprioriteringar av arbetsuppgifter. Själva omfattningen är ännu inte färdigställd.
 • Det är bara Falun som sökt om att få arrangera skid-VM 2027. Betyder det att allting är klart?

  Nej, det är inte klart. Beslutet om vem som får arrangera skid-VM 2027 tas på FIS-kongressen i maj 2022. För att få ett positivt beslut, måste Falun först och främst bli godkänd som kandidat.
 • Hur går det till att bli en godkänd kandidat?

  FIS har satt upp regler avseende kandidaturen som måste följas. Under sommaren kommer ett stort arbete att läggas på att besvara ett frågeformulär, där 20 olika punkter ska redovisas och presenteras. Falun ska som arrangör svara på hur man avser att genomföra evenemanget. Information om vad som ingår i frågeformuläret (questionnaire) finns tillgängligt på FIS hemsida: www.fis-ski.com Länk till annan webbplats.
 • När vet vi om Falun är godkänd som kandidat?

  Falun ska ha lämnat in sina svar senast den 1 september 2021. Därefter följer en period där FIS kommer att utvärdera svaren och be om eventuella kompletteringar eller möten med sökande. Ett beslut om Falun blir godkänd som kandidat tas i samband med FIS-councils möte under senhösten 2021.
 • Om Falun blir godkänd som kandidat. Är det då säkert att Falun får skid-VM 2027?

  Onekligen skulle det se positivt ut, men det är jätteviktigt att inte bli tillbakalutad och passiv i den kandidatursperiod som följer. Falun ska bevisa för FIS att vi inte får ett VM i Falun för att vi var de enda som sökte. Vi ska vinna ett VM till Falun, för att vi tillsammans har visat att vi är värda ett VM 2027 och att vi är en arrangör som kan fortsätta att leverera banbrytande mästerskapstävlingar i absoluta världsklass.

Ekonomi

 • Vad kostar det att bedriva en VM-kampanj?

  2015 kostade det 3,8 miljoner kronor. Kampanjbudgeten den här gången är på 3,225 miljoner kronor, och i största möjligaste mån finansieras den genom externa medel.
 • Kommer internationella skidförbundet att bidra med några pengar?

  Ja, 128 miljoner kronor, och den fastställs i ett så kallat hosting contract efter ett tilldelande.
 • Hur ser den preliminära VM-kalkylen ut?

  En första budget för ett eventuellt genomförande av ett VM i Falun är framtagen. Denna är en grov uppskattning baserad på de fakta som finns idag och från erfarenheter från 2015. I arbetet har de största riskerna och största möjligheterna identifierats och man har i denna första genomförandebudget är alla intäkter lågt räknade och kostnaderna högt räknade.Det ekonomiska bidraget är uppskattat till 128 miljoner och det finns även post för oförutsedda händelser.
  Genomförandebudget (pdf) Pdf, 399.2 kB.

Nationalarenan Lugnet

 • Kräver ett nytt skid-VM nya stora investeringar på Lugnet?

  Nej, kommunen befinner sig i ett helt annat läge nu. Lugnetanläggningen uppfyller i dag i princip de krav och regelverk som internationella skidförbundet har för genomförandet av ett världsmästerskap. Lugnet i Falun AB (Lufab) har lämnat en uppskattning på 10 miljoner kronor för behovet av investeringar och tidigarelagt underhåll kopplade till ett skid-VM. Utöver detta finns ett behov av åtgärder, i form av underhåll och reinvesteringar för cirka 10 miljoner kronor, som Kultur- och Fritidsförvaltningen behöver göra på arenan oavsett om kommunen söker ett skid-VM eller inte.
 • Är det något som saknas på Lugnet för att kunna genomföra ett nytt skid-VM?

  Faciliteter gällande vallabodar och utrymmen för aktiva saknas. Det ska lösas genom temporära konstruktioner. Ett vindnät till hoppbackarna behöver lånas in.
 • Hur mycket betalar kommunen fortfarande för de investeringar som gjordes inför skid-VM 2015?

  Kommunen har årliga kostnader på 11 miljoner kronor för de investeringar som gjordes i idrottsanläggningarna. Utöver det finns årliga kostnader på 3 miljoner kronor för gjorda investeringar för att förstärka infrastruktur (fjärrvärme, vatten & avlopp, IT infrastruktur) och besöksmål (bergbana och skidmuseum).
Sidan uppdaterad 2022-03-24