Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Markundersökning 2023 - 2024

Under 2023-2024 pågår nya och fördjupade undersökningar av föroreningar i marken från gruvdriften i Falun. Resultatet ska användas för att göra en aktuell bedömning av hälsoriskerna och översyn av nuvarande rekommendationer för olika aktiviteter inom området.

Sedan tidigare finns lokala rekommendationer för den som planerar att bygga, odla eller plocka svamp och bär i områden med förhöjda gruvmetaller i Falun.

Rekommendationerna baseras på undersökningar som gjordes i slutet av 90-talet. Ett projekt som pågår 2023-2024 ska ge en mer aktuell bedömning av hälsoriskerna och visa om rekommendationerna bör justeras.

Projektet finansieras med 4,3 miljoner kronor av Naturvårdsverket och leds av Arbets- och miljömedicin Uppsala och sker i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.

Under sommaren 2023 togs jordprover i naturområden och i gruvavfallet som finns runt om i Falun. Även bär och svamp har samlats in och analyserats.

En stor del av de jordprov som tagits kommer undersökas för att ta reda på hur metallerna tas upp i kroppen och påverkar oss människor. Tester kommer göras i laboratorium som efterliknar vad som händer när man får jord i munnen.

I studien ingår också att försöka ta reda på om Falubor kommer mer i kontakt med metallerna bara genom att leva och bo nära förorenad mark. För att få svar på det skickas frågor ut till boende i Falun.

Tidplan för undersökningarna

Bild på tidplan för projektet

Under 2023-2024 utförs fördjupade undersökningar av förorenade markområden. Som ett led i detta arbete kommer jordprover tas, både i skogs- och naturområden och i de gruvavfall som finns runt om i Falun. Med hjälp av jordproverna skall dels metallhalter analyseras men framförallt biotillgängligheten, där man undersöker hur metallerna tas upp i kroppen. Det hjälper oss att förstå eventuella hälsorisker med att tex. få metallförorenad jord i munnen. Med hjälp av en enkät vill vi också försöka ta reda på om boende i Falun löper risk för en ökad exponering för metaller av att leva och bo nära förorenad mark som är kopplat till långvarig gruvdrift.


Projektet leds av Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala. Projektet genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut (SGI), Falu kommun och Region Dalarna. Projektet finansieras av medel från Naturvårdsverket.

Sedan Falun tog fram sina råd och riktlinjer och platsspecifika riktvärden för metaller i slutet av 90-talet har kunskapsläget utvecklats. För att kunna utföra en mer aktuell hälsoriskbedömning och eventuella justeringar av lokala råd och riktlinjer behövs ett bättre underlag framförallt kring exponering och biotillgänglighet.

Nej, den bedömning som gjorts avseende nuvarande råd och riktlinjer i Falun står fast men kan komma att justeras längre fram beroende på vad resultaten visar i de aktuella fördjupade undersökningarna.

Ett mål med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas vid en översyn av Faluns rekommendationer. Om rekommendationerna behöver justeras eller ej beror på resultaten av de fördjupade undersökningarna.

Sidan uppdaterad 2024-01-31