Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trafikplanering

Trafikplaneringen är en viktig del av stadsbyggandet och omfattar alla trafikslag; gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Strategisk planering av kollektivtrafik, både regionalt och lokalt, liksom trafiksäkerhetsarbete är viktiga dimensioner. Kommunikation, information och påverkansarbete kring trafiken är också viktiga insatser.

Trafikstrategi

I trafikstrategin presenteras vision, mål och strategier för trafiken i Falu kommun.

Styrande dokument

Trafikstrategi för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2012-10-11, § 204

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogrammet pekar ut kommunens inriktning i trafiksäkerhetsarbetet på kommunens gator och vägar i Falu tätort. I programmet redovisas strategier för att uppnå det övergripande målet om trafiksäkerhet som definierats i Trafikstrategi för Falu kommun (2012) samt det delmål som tagits fram i detta program. Trafiksäkerhetsprogrammet är en fördjupning av trafikstrategin med fokus på trafiksäkerhet. Det är i första hand ett internt styrdokument och i andra hand en beskrivning av kommunens olyckor under perioden 2013-2017.

Styrande dokument

Trafiksäkerhetsprogram för Falu tätort

2020-03-05, § 43

Handlingsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-12, § 165

Trafiknätsplan

Trafiknätsplanen togs fram i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan. I trafiknätsplanen presenteras gatunätets funktionsindelning, gatunätet ges olika uppgifter beroende på hur trafikens behov ser ut. Trafiknätsplanen ska fungera som planeringsunderlag i översiktlig och detaljerad planering.

Trafiknätsplan Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 och 2 Pdf, 370.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta 1 - Biltrafiknät funktionsindelning Pdf, 952.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta 2 - Trafikmängder Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 3 - Allvarliga trafikolyckor Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 4 - Trafikolyckor Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 5 - Rekommenderade vägar för farligt gods Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 6 - Rekommenderade vägar för farligt gods, tätorten Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 7 - Utryckningsvägar, räddningstjänst Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 8 - Utryckningsvägar, ambulans Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 9 - Översiktligt vägtrafikbuller Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 10 - Dagens hastighetsgränser Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 11 - Busstrafiknät Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta 12 - Befintliga och planerade gång- och cykelvägar Pdf, 909.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsstrategi för Falu tätort

Parkeringsstrategin ska hjälpa politiker och tjänstemän att resonera, prioritera och styra samhällsutvecklingen i olika situationer. Parkeringsstrategin ska fungera som ett styrdokument för parkeringsfrågor i planerings-, exploaterings-, etablerings- och bygglovsprocessen. Till parkeringsstrategin finns en bilaga, Kunskapsunderlag och nulägesbeskrivning. I bilagan redovisas de styrande dokument som har betydelse för strategin, exempel på användbara verktyg i parkeringsfrågor samt en genomgång av nuläget vad gäller parkeringar i Falu tätort år 2018.

Parkeringsstrategi för Falu tätort

Kommunfullmäktige 2019-11-21, § 163

Parkeringsstrategi för Falu tätort

Kommunfullmäktige 2019-11-21, § 163

Cykelplan

Syftet med cykelplanen är att bidra till kommunens mål om att fler ska börja cykla samtidigt som cykelolyckorna inte ska öka. Cykelplanen är både ett åtgärdsprogram och ett planeringsunderlag för Falu kommuns arbete med cykelfrågor.

Cykelplan för Falu kommun Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Resvaneundersökning

För att vi ska kunna leva på ett hållbart och klimatsmart sätt behöver vi gå, cykla och åka mer kollektivt. För att se förändringar i resmönster över tid gör vi resvaneundersökningar med jämna mellanrum. Hösten 2018 bad vi 5 000 kommuninvånare att svara på en resvaneundersökning. Av dem svarade 1 422 personer i åldern 16-84 år.

Resvaneundersökning i Falun 2018 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Resvaneundersökning i Falun 2018 - kortversion Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Resvaneundersökning i Falun 2008 Pdf, 344.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-01-02