Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Buller och höga ljudnivåer

Har du funderingar eller problem med buller eller höga ljudnivåer? Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Olika typer av buller och höga ljudnivåer:

 • Buller från byggarbetsplatser

  Byggarbetsplatser är begränsade i tiden och bullerstörningar från dessa anses normalt som tillfälliga. Av det skälet är det vanligt att högre ljudnivåer får accepteras och möjligheten att ställa krav på åtgärder är lägre än vid mer stadigvarande verksamheter, exempelvis industrier och trafikbuller.För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15). Det är byggherren som ansvarar för att bullret från arbetsplatsen inte överskrider dessa. Normalt ska störande buller från byggarbetsplatser inte förekomma före kl. 07.00 vardagar och 09.00 lördagar, söndagar och helgdagar.Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer information finns i Naturvårdsverket allmänna råd (NFS 2004:15) under relaterad information.Om du har problem med byggbuller i din bostad är det i första hand byggherren eller ägaren till den fastighet där byggnationen sker du ska kontakta och framföra dina synpunkter. Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person kan du lämna in ett klagomål till miljöavdelningen. Vanligtvis uppmanas då byggentreprenören att följa arbetstiderna och upplysa vart närboende kan vända sig vid frågor samt hur länge bygget kommer att pågå. Tillfälliga störningar är dock inget som miljöavdelningen kan hjälpa till med (se 9 kap. 3§ miljöbalken).
 • Buller från fordon som spelar hög musik 

  Klagomål gällande fordon som spelar hög musik ska inte skickas till miljöavdelningen utan är en ordningsfråga för polisen. Polisen kan fr o m 1 juli 2021 utfärda böter för förargelseväckande beteende när personer spelar störande hög musik från fordon. Känner du dig störd av hög musik från fordon ska du alltså kontakta polisen.
 • Buller från vattenskotrar och båtar 

  För den som släpper ut en båt på marknaden eller importerar finns det en CE-märkning för motorer till fritidsbåtar, som reglerar hur mycket båtmotorer får bullra (TSFS 2016:5 om fritidsbåtar och vattenskotrar). Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för denna lagstiftning med vissa undantag. Kontakta Transportstyrelsen för mer information.Tillsyn över Sjölagen 20 kap. 3§ om bl a höga hastigheter och bullerstörning från båttrafik, bedrivs av polis/sjöpolis och vid kustvatten kustbevakning. Om du vill åberopa den lagen ska du göra en polisanmälan. Parallellt med detta gäller miljöbalken om olägenhet vilket kommunens Myndighetsnämnd för bygg-och miljöfrågor (MyN) har tillsyn över i detta fall.För att miljöavdelningen ska kunna utreda en bullerstörning behöver vi dock veta hur/omfattning, när och VEM som stör. Detta för att veta vem vi ska rikta ett eventuellt föreläggande mot. Kan inte dessa uppgifter tas fram kan inte miljöavdelningen handlägga ärendet.Några bullerriktvärden för generell båttrafik finns inte framtagna. Kommunen kan inte utfärda generella bestämmelser enligt ordningslagen över ett vattenområde. Jämfört väg-, järnvägs och flygtrafik finns alltså färre legala möjligheter att agera om ett fartyg (skepp/båt) framförs på otillbörligt vis.
 • Trafikbuller

  Om du blir störd av trafikbuller ska du i första hand kontakta den ansvarige väghållaren. Det är Falu kommun som har ansvar för de kommunala vägarna och Trafikverket Länk till annan webbplats. för det statliga vägnätet. Genomfartsleder tillhör ofta det statliga vägnätet. Tycker du att du blir störd av trafikbuller kan du ha rätt till bidrag för åtgärder. Här finns information om bidrag för bulleråtgärder.Om inte det hjälper kan du vända dig till miljöavdelningen. E-tjänst för klagomål eller ifyllningsbar blankett hittar du här: Länk till självservicesida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.KontaktVid frågor kontakta miljöinspektör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, via Kontaktcenter. Se kontaktsymbol högt upp på sidan.
 • Buller från industrier och verksamheter

  Om någon verksamhet medför störande buller i ditt hem till exempel från industri eller restaurang, kan du kontakta kommunen: kontaktcenter@falun.se, tel: 023 - 830 00 eller fyll i anmälan nedan.
 • Höga ljudnivåer i offentliga lokaler

  Det finns rekommendationer för hur hög ljudnivå det maximalt bör vara. Misstänker du att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal kontakta verksamhetsutövaren.Om inte det hjälper eller om du har andra frågor när det gäller buller, kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter, kontaktcenter@falun.se, tel. 023-830 00.
 • Det bullrar från tvättstugan

  Om det bullrar från tvättstugan, ventilationen eller annan fast installation i huset ta i första hand kontakt med hyresvärden eller bostadsrättföreningens styrelse. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till.Om du inte anser att du blir hjälpt av fastighetsägaren/hyresvärden/styrelsen eller om du har andra frågor när det gäller buller, kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter, kontaktcenter@falun.se, tel. 023-830 00.
 • Grannen spelar hög musik

  Tala med din granne om du tycker att hen spelar hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse.Om inte det hjälper eller om du har andra frågor när det gäller buller, kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter, kontaktcenter@falun.se, tel. 023-830 00.

Klagomål på störning

Om du vill starta ett klagomål på miljöavdelningen, gör du det genom vår e-tjänst för klagomål eller genom att fylla i vår blankett för klagomål. Mer information finner du på vår självservicesida för klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad 2024-05-06