Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Buller från byggarbetsplatser

Byggarbetsplatser är begränsade i tiden och bullerstörningar från dessa anses normalt som tillfälliga. Av det skälet är det vanligt att högre ljudnivåer får accepteras och möjligheten att ställa krav på åtgärder är lägre än vid mer stadigvarande verksamheter, exempelvis industrier och trafikbuller.

För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15). Det är byggherren som ansvarar för att bullret från arbetsplatsen inte överskrider dessa. Normalt ska störande buller från byggarbetsplatser inte förekomma före kl. 07.00 vardagar och 09.00 lördagar, söndagar och helgdagar.

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer information finns i Naturvårdsverket allmänna råd (NFS 2004:15) under relaterad information.

Om du har problem med byggbuller i din bostad är det i första hand byggherren eller ägaren till den fastighet där byggnationen sker du ska kontakta och framföra dina synpunkter. Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person kan du lämna in ett klagomål till miljöavdelningen. Vanligtvis uppmanas då byggentreprenören att följa arbetstiderna och upplysa vart närboende kan vända sig vid frågor samt hur länge bygget kommer att pågå. Tillfälliga störningar är dock inget som miljöavdelningen kan hjälpa till med (se 9 kap. 3§ miljöbalken).

NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

Område

Helgfri måndag-fredag

Lördag, söndag och helgdag

Samtliga dagar

Bostäder för permanent boende och fritidshus Utomhus (vid fasad)

Dag 07-19 LAeq: 60 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 50 dBA

Dag 07-19 LAeq: 50 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 45 dBA

Natt 22-07 LAeq: 45 dBA

LAFmax: 70 dBA

Inomhus (bostadsrum)

Dag 07-19 LAeq: 45 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 35 dBA

Dag 07-19 LAeq: 35 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 30 dBA

Natt 22-07 LAeq: 30 dBA

LAFmax: 45 dBA

Vårdlokaler Utomhus (vid fasad)

Dag 07-19 LAeq: 60 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 50 dBA

Dag 07-19 LAeq: 50 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 45 dBA

Natt 22-07 LAeq: 45 dBA

LAFmax: -

Inomhus

Dag 07-19 LAeq: 45 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 35 dBA

Dag 07-19 LAeq: 35 dBA

Kväll 19-22 LAeq: 30 dBA

Natt 22-07 LAeq: 30 dBA

LAFmax: 45 dBA

Undervisningslokaler Utomhus (vid fasad)

Dag 07-19 LAeq: 60 dBA

Kväll 19-22 LAeq: -

Dag 07-19 LAeq: -

Kväll 19-22 LAeq: -

Natt 22-07 LAeq: -

LAFmax: -

Inomhus

Dag 07-19 LAeq: 40 dBA

Kväll 19-22 LAeq: -

Dag 07-19 LAeq: -

Kväll 19-22 LAeq: -

Natt 22-07 LAeq: -

LAFmax: -

Arbetslokaler för tyst verksamhet
Utomhus (vid fasad)

Dag 07-19 LAeq: 70 dBA

Kväll 19-22 LAeq: -

Dag 07-19 LAeq: -

Kväll 19-22 LAeq: -

Natt 22-07 LAeq: -

LAFmax: -

Inomhus

Dag 07-19 LAeq: 45 dBA

Kväll 19-22 LAeq: -

Dag 07-19 LAeq: -

Kväll 19-22 LAeq: -

Natt 22-07 LAeq: -

LAFmax: -

Sidan uppdaterad 2022-01-31