Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hur vädret påverkar luftkvaliteten

Det är inte bara utsläppens storlek som avgör hur höga föroreningshalterna blir i luften. Vädret spelar också en avgörande roll.

Att både observera vädret och halterna av föroreningar ger en mer fullständig bild av hur föroreningarna sprids och luftens status och kvalitet.

Temperaturen

Den vertikala temperaturfördelningen har stor betydelse för föroreningars möjlighet att blandas i luften. Omblandningen är god om temperaturen minskar med stigande höjd. Om temperaturen däremot ökar med höjden, så kallad inversion, är luften stabilt skiktad och den blandas inte om så bra.

Vintertid har temperaturen en avgörande roll för hur höga föroreningshalterna blir. Vid låga temperaturer ökar utsläppen från energiproduktion och kallstarter från trafiken. 

Under sommaren har temperatur och solinstrålning betydelse för de kemiska reaktionerna i atmosfären, till exempel bildningen av marknära ozon.

Ozonbildning gynnas av stark solinstrålning och höga temperaturer, i kombination med höga halter av kväveoxider och kolväten.

Vindriktningen

Vindriktningen har betydelse för hur gaser och partiklar sprids och vilka områden som kommer att påverkas av utsläppen. Vindriktningen påverkar också hur föroreningar sprids i gaturummet. Blåser det längs med gatan ventileras gatu­rummet bättre än om det blåser tvärs över gatan.

Det storskaliga vindsystemet avgör hur föroreningar sprids över långa avstånd. Till exempel för sydliga vindar ofta med sig mer förorenad luft än västliga och nordliga vindar som för med sig ren luft från Atlanten eller Norra Ishavet

Vindstyrkan

Vindstyrkan påverkar utsläppen utspädning. Stark vind ger en bra omblandning och i regel bra luftkvalitet. Situationer med svag vind i kombination med stark värmeutstrålning från marken kan orsaka inversioner med höga luftförorenings­halter som följd. Inversioner förekommer främst när det är klart väder, under vår, vinter och höst. Svag solinstrålning innebär att inversionen inte bryts så lätt.

Källa: SLB - Analys

Sidan uppdaterad 2020-09-02