Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Centralarkivets uppdrag

I Falu kommun är Centralarkivet Arkivmyndighetens förvaltning och de olika myndigheterna i kommunen levererar sina avslutade handlingar till Centralarkivet för bevarande i enlighet med Arkivlagen (1990: 782). När arkivmaterial inkommit övergår hela ansvaret för det materialet till Centralarkivet.

En Arkivmyndighet är ett organ med mandat att bedriva tillsyn vid myndigheter och motsvarande inom informationsförvaltningsområdet i sin kommun. Arkivmyndigheten är beslutad att åligga Kommunstyrelsen (KS) i Falu kommun så länge inte Kommunfullmäktige beslutar annat.

Arkivmyndighetens förvaltning är Centralarkivet (CA) vilkens uppdrag är att i enlighet med lag, förordning och författning inom området informationsförvaltning ansvara och utföra de uppgifter som åligger en arkivmyndighet. CA har samma nivå och uppdrag inom den egna kommunen som Riksarkivet har inom statlig verksamhet och Regionarkivet/Landsarkivet har inom sin region/landsting.

Uppdraget är både operativt, beredande och strategiskt. Denna struktur är till för att främja och säkra den offentliga förvaltningens informationshantering, insyn och demokrati. Arkivverksamheten inom offentlig sektor har i allra högsta grad ett demokratiskt uppdrag där man verkar för att offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken.

CA: s verksamhet är lagstadgad och regleras av olika lagar så som Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), Arkivlagen (SFS1990:782) och Arkivförordningen (SFS1991:446) samt kommunens Arkivreglemente (KS0832/06 antaget av Kommunfullmäktige 2006-11-15 § 45).

Andra lagar som påverkar vår verksamhet är kommunallagen, sekretesslagen, personuppgiftslagen, socialtjänstlagen med flera.

Lagar, förordning, författning som styr arkivbildningen

Arkivlag (1990:782) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkivförordning (1991:446) Länk till annan webbplats.

Tryckfrihetsförordning (1949:105) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslag (SFS2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkivreglemente (KS0832/06 antaget av Kommunfullmäktige 2006-11-15 § 45) Öppnas i nytt fönster.

ISO-standarder för informationsförvaltning

Riksarkivets anvisningar och föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samrådsgrupppen för gallringsråd för kommunala verksamheter i skriftserien Bevara och gallra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt uppdrag är att:

  • Utöva tillsyn över informationsförvaltningen med rapport till Kommunstyrelsen.
  • Ge råd och stöd åt kommunens myndigheter, de kommunalägda bolagen och stiftelserna. Detta för att de ska fullgöra sina skyldigheter kring informationshanteringen, arkivbildningen och dess syften.
  •  Vårda och bevara arkivsamlingen.
  • Tillgängliggöra de allmänna handlingarna genom tillhandahållande och utåtriktat arbete.

Arkivmyndighetens organisation

Arkivmyndigheten utgörs av dess styrelse Kommunstyrelsen och dess informationsförvaltande enhet Centralarkivet. Centralarkivet ligger administrativt hos Ledningsförvaltningen.

Vill du veta mer om kommunens verksamhet och uppbyggnad så finns det att läsa under rubriken Organisation.

Sidan uppdaterad 2022-09-13