Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist cyklar mot kameran på en enfältsväg på landsbygden.

Enfältsväg med dubbelriktad trafik

För att cyklister och fotgängare ska få en säkrare trafikmiljö kommer nu en ny typ av väg, en enfältsväg med dubbelriktad trafik så kallad Bygdeväg att testas i Falun.
Tidigare har vägtypen utvärderats efter Trafikverkets vägar i landsbygdsmiljö. Nu ska vägtypen även testas och utvärderas i tätortsmiljö. Lilltorpsvägen i Falun kommer att vara en av två sträckor i Sverige som utvärderas under 2020.

Falu kommun har valt ut en sträcka av Lilltorpsvägen, mellan Margaretas väg och Lilltorpet. Sträckan finns med i planen för utbyggnad av cykelvägsnätet (Cykelplan för Falu kommun), men ligger mycket långt fram i tiden för en utbyggnad. Under tiden testas hur det fungerar med en enfältsväg.

Informationsblad om enfältsväg (pdf)   Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

I informationsbladet finns även trafiklagstiftning som frågats om gällande enfältsväg med dubbelriktad trafik.

Vanliga frågor och svar om enfältsväg

 • Ska jag gå på vänster eller höger vägren?

  Precis som vanligt ska du gå längst till vänster på vänster
  sida av vägen så att du möter trafiken som kommer från
  andra hållet.
  Läs mer: Trafikförordningen 1998:1276, 7 kap 1 §

 • Får vi cykla i bredd på vägrenen?

  När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får ni
  cykla i bredd.
  Läs mer: Trafikförordningen 1998:1276, 6 kap 1 §

 • Vad finns det för tidigare erfarenheter av
  enfältsvägar i Sverige?

  Utformningen finns sedan i början av 2000-talet i Sverige,
  i Dalarna finns enfältsvägar i Bonäs (Mora), Hansjö (Orsa),
  Västtjärn (Gagnef), Åsmanbo (Smedjebacken) och i Stjärnsund.

 • Är en enfältsväg säker?

  I Danmark har liknande utformning, kompletterad med hastighetsdämpande
  åtgärder, minskat antalet olyckor med ca
  25 %. En utvärdering i Sverige från fem enfältsvägar i Skåne
  visar varken en ökning eller en minskning
  av antalet olyckor.

 • Får jag parkera på en enfältsväg?

  Du får inte stanna eller parkera ett fordon på en sådan
  plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken
  onödigtvis hindras eller störs.

 • Vilken sida av vägen ska jag rida på?

  Precis som vanligt ska du rida på höger sida, på en enfältsväg
  alltså på vägrenen på höger sida..

 • Hur ska bilisterna och andra motorfordonsförare mötas?

  Du får tillfälligt använda vägrenen för att underlätta framkomligheten
  för annan trafik, alltså t ex vid möten.
  Se även film på Youtube, sökord bygdeväg.

 • Hur gör jag i kurvor och/eller dålig sikt?

  Precis som vanligt ska du anpassa hastigheten i varje
  situation.
  Läs mer: Trafikförordningen 1998:1276, 2 kap

 • Är vägrenen en cykelbana?

  Nej, utformningen är inte en cykelbana utan en vägren.
 • Vilka sträckor kan bli enfältsvägar?

  I Vägar och gators utformning finns följande råd:
  • Låga flöden - under 2000 fordon per dygn.
  • Hastighet max 60 km/h.
  • Vägen har en lokal funktion.
  Kommunen har i detta projekt valt Lilltorpsvägen eftersom
  aktuell sträcka finns med i cykelplanen men ligger mycket
  långt fram i tiden för en utbyggnad. Under tiden testas enfältsväg
  som nu finns som en ny vägtyp i Gator och vägars
  utformning.

 • Hur ska jag som fordonsförare/cyklist/gående använda en enfältsväg?

  Du ska använda körbanan när du kör bil eller annat motorfordon.
  Läs mer: Trafikförordningen 1998:1276, 3 kap 6 §
  Om vägrenen är tillräckligt bred ska du använda vägrenen
  när du cyklar, går, kör moped (klass l och ll), rider, kör ett
  fordon konstruerat för en hastighet av max 40 km/timme,
  eller ett fordon förspänt med dragdjur.
  Om det behövs för att underlätta framkomligheten för
  annan trafik, får du använda vägrenen tillfälligt även när
  du kör andra fordon.
  Läs mer: Trafikförordningen 1998:1276, 3 kap 12 §

 • Varför ska vi ha enfältsväg?

  Utformningen gynnar framkomlighet och tillgänglighet för
  oskyddade trafikanter.

 • Vad visar tidigare försök med enfältsvägar?

  Trafikverket har tillsammans med Helsingborgs stad gjort
  ett försök med enfältsvägar med dubbelriktad trafik, även
  kallade bygdevägar, på fem platser i kommunen. Försökets
  utvärderades under 2018. Utvärderingen visade att
  medelhastigheten sänktes, det blev inga större skillnader
  i flöden före och efter perioden, ingen ökning eller
  minskning av olyckor, tydlig lägesförändring på vägen hos
  motorfordonen.
  I Danmark, där vägtypen kallas 2 minus 1-vägar, visar
  utvärderingar att olyckorna minskat med 25 procent.
  Men eftersom den här vägtypen idag enbart används på
  lågtrafikerade sträckor, där det inte är många olyckor,
  är det svårt att dra några säkra slutsatser om effekter på
  trafiksäkerheten.

 • Hur är en enfältsväg utformad?

  Sträckan märks ut med skylten Varning för avsmalnande
  väg, kombinerad med upplysning om körbanans bredd och
  sträckans längd. Vägrenarna på båda sidor avgränsas med
  kantmarkeringar.
  Den dubbelriktade körbanan får en bredd av 3,0 meter, och
  vägrenarnas bredd varierar mellan ca 1 till 1,5 meter.
  Vägen skyltas med vägmärket ”varning för avsmalnande
  väg” samt vägmärket ”fri bredd” (3,0 m) och sträckans
  längd (0 – 800 m).

 • Vad är en enfältsväg?

  En enfältsväg med dubbelriktad trafik, eller bygdeväg som
  den också kallas, är en befintlig, lågtrafikerad väg som
  målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter
  att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till
  varandra.
  Att du som trafikant ska ”iaktta den omsorg och varsamhet
  som krävs med hänsyn till omständigheterna” är en
  av grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen. Är vägen
  smal och sikten dålig ska du anpassa hastigheten och vara
  uppmärksam. Utformningen av enfältsvägen är ett sätt att
  förstärka det beteendet.
  Enfältsväg består av en dubbelriktad körbana i mitten, så
  smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på
  varje sida. Vid möte mellan motorfordon får du använda
  vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. Vägrenen
  är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna
  förfogar över en tydligare plats. Vägrenen ska användas av
  gående, cyklister och ryttare. Trafikverket har gjort en film
  som visar hur det ska fungera:
  https://www.youtube.com/watch?v=4smg1uDY-OQ

Sidan uppdaterad 2020-06-08