Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står och tittar på en mobil

Avgifter - kommunala förskolor

Inkomsten styr avgiften

Vi behöver uppgifter om ditt hushålls månadsinkomst före skatt för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering i kommunal förskola, familjedaghem eller fritidshem enligt reglerna för så kallad maxtaxa. I Falu kommun benämner vi detta som hel avgift. Avgiften baseras bara på skattepliktig månadsinkomst.

Läs våra fullständiga regler och villkor:

Tillämpningsföreskrifter för förskola, familjedaghem och fritidshem

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets månadsinkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn. Det innebär också att barn som är folkbokförda på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Avgifter för förskola och fritidshem, 2024

Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kronor/månad per hushåll före skatt. Avgiften regleras utifrån hushållets registrerade månadsinkomst. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Vilken barnomsorg erbjuds och vad kostar det? Pdf, 104.1 kB.

När ska inkomstuppgifter lämnas?

Inkomstuppgifter måste lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen:

 • Månaden innan en placering påbörjas.
 • När det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst.
 • När kommunen begär det, även om inkomsten är oförändrad.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till Barn- och utbildningsförvaltningen. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte. Ny inkomst kan endast registreras framåt i tiden. Om inkomsten varierar stort månad för månad kan en genomsnittlig uppskattning av inkomsten anges.

Tolv månaders betalning

Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om ditt barn är närvarande på förskolan/familjedaghem eller inte. Om ditt barn blir sjuk under en längre period (över en månad) och inte kan vara på förskolan/familjedaghem kan du ansöka om att få minskad avgift.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskoleplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften som grundar sig på hushållets registrerade månadsinkomst. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än hel avgift för en förskoleplats. Om en vårdnadshavare säger upp sin del av platsen tillfaller platsen den andra vårdnadshavaren och hela avgiften beräknas då på den registrerade månadsinkomsten i dennes hushåll. Läs mer om uppsägning här.

Hur hanteras uppgifterna?

Den senast lämnade inkomstuppgiften gäller tills ny inkommer. Det är vårdnads­havarens skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

Serviceformen påverkar avgiften

Falu kommun erbjuder två olika serviceformer inom förskola/familjedaghem. Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Läs mer om våra serviceformer.

Korrigering av serviceform

Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av serviceform och en för hög avgift har tagits ut görs ingen justering. Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av serviceform och en för låg avgift har tagits ut sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.

När syskon kommer till familjen

Om ditt barn får ett syskon får schema och avgift behållas under två veckor efter förlossning. Läs mer i tillämpningsföreskrifterna, överst på sidan.

Omsorgsbehov

Du som har ett litet omsorgsbehov kan erbjudas upp till 25 timmar/ vecka på förskola/familjedaghem. Tider sätts i kommunikation med förskolans personal/dagbarnvårdare/rektor. Avgift debiteras utifrån taxan för arbetande/studerande.

Frågor och svar

 • För vilken månad gäller fakturan?

  Fakturan gäller för innevarande månad, det vill säga den faktura du ska betala i januari gäller för januari månad.

 • Min inkomst har förändrats vad behöver jag göra?

  Du behöver lämna en inkomstredovisning via våra e-tjänster. Inkomstredovisningen ska vara registrerad senast månadsskiftet innan den ska börja gälla. Ny inkomst kan endast registreras framåt i tiden.
 • Jag har varierande inkomst varje månad (om du t.ex. är vikarie)

  Om du har varierande inkomst varje månad måste du lämna inkomstredovisning före skatt via våra e-tjänster varje gång en förändring sker. Ändringen ska vara registrerad före månadsskiftet då den ska börja gälla. Ny inkomst kan endast registreras framåt i tiden.

 • Måste jag dela faktura med barnets andra vårdnadshavare om vi inte bor ihop?

  Ja, så länge ni båda använder platsen.
 • Mitt barn går inte i förskolan/familjedaghem på sommarlovet, behöver jag ändå betala för min plats?

  Ja, om du inte ansökt om allmän förskola, som kan sökas tidigast från höstterminens start det år barnet fyller tre år.

 • Måste jag betala fakturan, mitt barn har inte har varit på förskolan/fritidshemmet?

  Ja, du betalar för platsen oavsett om barnet använder den eller inte. Om du inte längre behöver platsen måste du säga upp den skriftligt. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen har kommit in till oss. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.
 • Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

  Det är den skattepliktiga inkomsten som räknas.Du ska alltid ange hushållets gemensamma inkomst per månad före skatt. Vuxna som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om den ena parten inte är vårdnadshavare till barnet.Läs våra fullständiga regler och villkor:Tillämpningsföreskrifter för förskola, familjedaghem och fritidshem
 • Uppdateras inte min inkomst automatiskt hos er?

  Nej, du måste själv registrera rätt hushållsinkomst hos oss och förnya inkomstuppgiften när hushållets inkomst ändras eller när Barn- och utbildningsförvaltningen begär uppgifter. Det gör du via e-tjänsten. Registrera inkomst
 • Vad betyder hel avgift (maxtaxa)?

  Hel avgift är hur mycket ett hushåll ska betala för barnsomsorgen om månadsinkomsten före skatt är eller överstiger det för året fastställda inkomsttaket. Om hushållet tjänar mer än inkomsttaket, debiteras hel avgift för barnomsorgen. Hel avgift sätts också om hushållet inte uppger någon inkomst i e-tjänsten.
 • Varför har jag fått en påminnelse om att ändra inkomst?

  En uppmaning och påminnelse om att uppdatera inkomstuppgifter skickas årligen per SMS och e-post till de kontaktuppgifter ni registrerat hos Barn- och utbildningsförvaltningen. Om hushållet inte uppdaterar sina inkomstuppgifter, kommer hel avgift att debiteras. Inkomstuppgifter ska uppdateras även om inkomsten är oförändrad.
 • Behöver jag uppdatera min inkomst även om den är oförändrad?

  Ja, den måste uppdateras årligen.

Sidan uppdaterad 2024-01-25