Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står och tittar på en mobil

Avgifter - kommunala förskolor

Inkomsten styr avgiften

Vi behöver ditt hushålls bruttoinkomstuppgifter (före skatt) för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering i förskola, familjedaghem eller fritidshem enligt reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras bara på skattepliktig inkomst.

Läs om Allmänna villkor och taxa (PDF).länk till annan webbplats

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

Avgifter för förskola och fritidshem, 2020

Inkomsttaket för 2020 är 49 280 kronor/månad per hushåll före skatt. Avgiften regleras i första hand utifrån hushållets inkomst. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Beräkna din avgiftsnivå och rätt till vistelsetid (PDF)PDF

När ska inkomstuppgifter lämnas?

Inkomstuppgifter måste lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen:

  • När en placering påbörjas.
  • När det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst.
  • När kommunen begär det.

Kontroll mot Skatteverket

De inkomstuppgifter som du lämnat och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna kontroll görs årligen för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet. De uppgifter som hämtas från skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite. Ingen kontroll görs om hushållet angivit maxtaxa eller inte lämnat några inkomstuppgifter så att maxtaxa automatiskt registrerats.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till Barn- och utbildningsförvaltningen. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte.

Tolv månaders betalning

Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om ditt barn är närvarande på förskolan/familjedaghem eller inte. Om ditt barn blir sjuk under en längre period (över en månad) och inte kan vara på förskolan/familjedaghem kan du ansöka om att få minskad avgift.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskoleplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för förskoleplatsen.

Hur hanteras uppgifterna?

Den senast lämnade inkomstuppgiften gäller tills ny inkommer. Det är vårdnads­havarens skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

Uteblivna uppgifter

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer högsta avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

Vistelsetiden påverkar avgiftsnivån

I Falu kommun betalar du som är arbetssökande eller föräldraledig en lägre avgift för ditt barn. Om ditt barn redan har en placering och din arbets- eller föräldrasituation förändras, är det viktigt att du lämnar in blanketten ”Ändring av avgiftsnivå” till oss i god tid, för att få den lägre avgiften.

Senast månaden innan förändringen ska ske måste din skriftliga anmälan vara hos Barn- och utbildningsförvaltningen.

De avgiftsnivåer som finns är:

  • Över 15 timmar för arbetande eller studerande.
  • 15 timmars placering för föräldralediga med annat barn.
  • 25 timmars placering för arbetssökande.
  • 15 timmars placering för barn 3-5 år kallas allmän förskola. Placeringen är kostnadsfri från höstterminen det året barnet fyller tre år. Allmän förskola finns under grundskolans terminer och barnen är lediga på alla skollov. Denna placering ansöks om via blanketten Ändring av avgiftsnivå.

Beräkna din avgiftsnivå och rätt till vistelsetid (PDF)PDF

Korrigering av avgiftsnivå

Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av vistelsetid och en för hög avgift har tagits ut görs ingen justering. Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av vistelsetid och en för låg avgift har tagits ut sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.

Nytt syskon kommer till familjen

Om ditt barn får ett syskon får ursprunglig avgiftsnivå behållas under två veckor efter förlossning. Läs mer i Allmänna villkor och taxa överst på sidan.

Omsorgsbehov

Du som har ett litet omsorgsbehov kan erbjudas upp till 25 timmar/ vecka på förskola/familjedaghem. Tider sätts i kommunikation med förskolans personal/dagbarnvårdare/rektor. Avgift debiteras utifrån taxan för arbetande/studerande.

Sidan uppdaterad 2020-03-13