Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Merkostnad för sjuklön

Coronaviruset – tillfälliga ändringar i verksamheten

Det här säger lagen

Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen bistå med vikarie (vid akut extraordinär situation) eller att svara för ekonomiskt stöd som motsvarar den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Ersättningens storlek beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och kollektivavtalet. Beloppet ska motsvara den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften. Från och med 2019 är karensdagen ersatt av ett karensavdrag om 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Ansökan om ersättning måste göras för varje tillfälle en ordinarie assistent är sjuk av den enskilde eller någon av denne utsedd person genom fullmakt. En rekommendation är att ansöka inom tre månader efter sjukdomstillfället.

Ansökan om ersättning för merkostnader för sjuklön

Har ni haft merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska en ansökan göras på kommunens blankett. Blanketten Sjuklöner personlig assistans, finns i självserviceportalen.

Ansökan med underskrift från den enskilde/god man/person från assistansbolaget med fullmakt. Ansökan ska vara komplett ifylld.

Till varje ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Sjukfrånvaroanmälningar med intygande om vikarietillsättning.
  • Sjukfrånvaroförsäkran undertecknad av den sjuka ordinarie assistenten och arbetsledare/chef.
  • Sammanställning av yrkat belopp på vår beräkningsblankett. Använd blanketten för 2019 för sjukfrånvaro som inträffat senare än 1 januari 2019.
  • Lönespecifikation för ordinarie assistenter.
  • Tidrapporter. Om aktuell brukare har SFB beslut från försäkringskassan ska tidrapporter från Försäkringskassan skickas in. Om aktuell brukare har LSS beslut från kommunen skickas signerade tidrapporter in för ordinarie och vikarierande assistenter.
  • Beskrivning av övriga avtalsbundna kostnader.
  • Referens för ansökan.
  • För att Falu kommun ska kunna betala ut ersättning för merkostander efter den sjunde sjukdagen krävs kopia av läkarintyg från åttonde dagen alternativt utdrag ur kollektivavtal som styrker att arbetsgivaren (assistansanordnaren) åtagit sig att utbetala sjuklön utan uppvisande av läkarintyg från den åttonde sjukdagen.

Vid första ansökningstillfället avseende en brukare ska även följande handlingar skickas in.

  • Fullmakt.
  • Underlag som visar OB/jourtider och regler om karenstider om kollektivavtal finns.

Efter komplett ansökan med bilagor kommit in utreds hur stor ersättningen blir och eventuell utbetalning sker. Ni ska inte skicka in faktura.

Ansökningar om ekonomisk ersättning skickas till:

Falu kommun

Omvårdnadsförvaltningen LSS

791 83 Falun

Sidan uppdaterad 2022-06-07