Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunstyrelseförvaltningens organisation

Nedan ser du de kontor som hör till Kommunstyrelseförvaltningen.

IT-kontoret

IT-kontoret tillhandahåller en organisation och en administration för att kunna tillgodose kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster och service.

På IT-kontoret jobbar vi med:

 • drift
 • installationer
 • Helpdesk IT
 • utbildning
 • IT-management

Alla IT-upphandlingar sker med medverkan från IT-kontoret och vi bistår även med verksamhetsutveckling samt beslutsunderlag för Kommunstyrelsen.

Ansvarig på IT-kontoret

Anna Wickberg, it-chef
E-post: anna.wickberg@falun.se

Personalkontoret

Personalkontorets övergripande mål är att initiera, driva och utveckla processer som stödjer verksamheter i kommunen. Parallellt med detta ska personalkontoret utöva arbetsgivarrollen enligt de delegationer som gäller.

Personalkontoret har till uppgift att samordna kommunens arbetsgivarfrågor och på kommunstyrelsens uppdrag leda projekt och driva frågor inom hela HR-området.

Ansvarig på personalkontoret

Helena Bergman, HR-chef
E-post: helena.bergman@falun.se

Kommunikationskontoret

Kommunikationskontoret har ansvar för Falu kommuns övergripande kommunika­tion, ett uppdrag som omfattar många olika delar, nedan följer exempel på dessa.

 • Vara ett kommunikationsstöd till hela organisationen.
 • Stärka och utveckla det kommunikativa ledarskapet i organisationen.
 • Ansvara för innehåll, utveckling och förvaltning av webbplatsen falun.se och intranätet.
 • Stärka och utveckla bilden av platsen Falu kommun så att fler vill bo, leva och verka här.
 • Stärka och utveckla bilden av arbetsgivaren Falu kommun så att fler ser oss som en attraktiv arbetsgivare.
 • Bidra till ökad medborgardialog – en demokratifråga.
 • Se till att kommunens kommunikation är tillgänglig och målgruppsanpassad.
 • Se till att Falu kommun är lätt att känna igen i fråga om form, ton och avsändare.
 • Ha det övergripande ansvaret för kommunens närvaro i sociala medier.
 • Ansvara för proaktiva mediekontakter och svara på frågor från media.

Ansvarig på kommunikationskontoret

Patrik Söderqvist, kommunikationschef
E-post: patrik.soderqvist@falun.se

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret ansvarar för de kommunövergripande processerna för planering och uppföljning. I arbetet ingår upprättande av kommunens årsplan med budget, årsredovisning, delårsrapport och periodrapporter. Vidare har ekonomikontoret kontroll på och förser kommunen med finansiella medel samt samordnar framtagande av kommunövergripande jämförelser.

Ekonomikontoret tar även fram beslutsunderlag, bereder och föredrar utredningar i ekonomiska frågor, vägleder organisationen i internkontrollfrågor, svarar för metod- och kompetensutveckling inom det ekonomiska området samt är ett stöd i ekonomiska frågor där kommunen och kommunkoncernen som helhet är i fokus.

Ekonomikontorets dagliga produktion, där kontoret ansvarar för hantering av inkommande leverantörsfakturor, in- och utbetalningar samt kravverksamhet.

För frågor om fakturor vänligen kontakta fakturaenheten: fakturaenheten@falun.se, eller via kontaktcenter : 023- 830 00

Ansvarig på ekonomikontoret

Sari Nilsson, ekonomichef
E-post: sari.nilsson@falun.se 

Stadskansliet

Stadskansliet har följande funktioner:

 • BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
 • Centralarkiv
 • Demokrativägledare
 • Juridik
 • Konsument Falun
 • Nämndfunktion
 • Riskhanteringsfunktion

Ansvarig på stadskansliet

Mattias Scandola, kanslichef
E-post: mattias.scandola@falun.se

Kontaktcenter

Enklare att ta kontakt, snabbare svar och bättre service. Det är vad vårt kontaktcenter ska åstadkomma. Genom professionell vägledning hamnar frågor rätt och ärendetiderna minskar.

Kontaktcenter vägleder Falubor och andra så att de kommer rätt när de tar kontakt med kommunen. Här kan man lämna synpunkter och få direkta svar på sina frågor.

Kontaktcenter upprätthåller ett tätt samarbete med handläggarna på respektive förvaltning för att fånga upp frågor och utveckla funktionen.

Ansvarig på kontaktcenter

Kristina Knutsson-Sjölund, verksamhetschef
E-post: kristina.knutsson.sjolund@falun.se

Näringsliv

Vi på näringslivsavdelningen jobbar för att skapa förutsättningar för företagen att växa och utvecklas i hela kommunen. Vi arbetar med rådgivning, matchning mot kompetenser, landsbygdsutveckling och andra projekt för att utveckla näringslivet och erbjuder företag bland annat hjälp med etableringsfrågor, lokaler och mark.

De områden vi arbetar med är: etableringsfrågor, företagslots, kompetensmatchning, landsbygdsutveckling, lokaler och mark, nätverk, rådgivning, utvecklingsprojekt.

Ansvarig på näringslivskontoret

Linda Norén, avdelningschef
E-post: linda.noren@falun.se

Kontakt näringslivskontoret

Se kontaktlista med hela näringslivskontorets personal

Sidan uppdaterad 2024-06-05