Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-06-13

Väg på landsbygden

Enskilda vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar, det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De som har ansvar för vägar kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. När det gäller enskilda vägar är väghållaren enskilda markägare eller organisationer. Då det är flera markägare är väghållaren en organisation i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening.

En del enskilda vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Kommunalt vägbidrag

När det gäller kommunalt bidrag till enskilda vägar är det upp till varje kommun hur man väljer att sköta det. Falu kommun har beslutat att kommunen ska sköta vägarna i centrala Falun medan i de mindre tätorterna och på landsbygden ska samfällighetsföreningar och frivilliga vägföreningar sköta enskilda vägar med möjligheten att få kommunalt bidrag för skötseln. Vägar som erhåller statligt bidrag är normalt inte berättigade kommunalt bidrag i Falu kommun. Undantaget är vägar inom områden som enligt lokal trafikföreskrift är tättbebyggda.

Vem kan söka vägbidrag?

Det finns två stycken huvudkriterier som avgör om kommunalt bidrag kan betalas ut. Vägen måste vara minst 200 meter lång och försörja två eller flera separata permanentbostäder. Med permanentbostad menas bostad där minst en person är folkbokförd. Väghållaren måste också vara ordnad i någon form av organisation, t.ex. en vägförening eller samfällighetsförening. Om en sådan saknas kan alla berörda fastighetsägare teckna en överenskommelse som sedan måste godkännas av kommunen.

Ansökan och utbetalning av bidrag

Ansökan om kommunalt vägbidrag för enskilda vägar ska lämnas till kommunen senast:

  • 1 december året före bidragsår för de föreningar som redan har godkända vägar.
  • 1 april året före bidragsår för nya ansökningar. Nyansökan lämnas på kommunens blankett. Kommunen behandlar den inkomna ansökan, genomför en okulär besiktning samt påtalar eventuella åtgärder som måste genomföras för att uppnå kommunens minimistandard. Vägföreningen måste åtgärda besiktningsanmärkningarna och få vägen godkänd av kommunen innan bidraget kan betalas ut.

Det kommunala bidraget utbetalas normalt under mars månad det år bidraget avser. Observera att dessa nya regler börjar gälla 1 januari 2017.

Ny bidragsmodell för Falu kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens nuvarande riktlinjer och bidragsnivåer för enskilda vägar. Bakgrunden till översynen är att det finns brister i dagens bidragssystem. Översynen har lett till att en ny bidragsmodell har tagits fram och den beslutades i kommunfullmäktige 10 mars 2016. De nya bestämmelserna börjar gälla 1 januari 2017.

Varför en ny bidragsmodell?

De regler om bidrag för enskilda vägar som gäller idag beslutades av kommunfullmäktige i oktober 1993. I dagens regler är det stora skillnader i vägbidragets storlek i olika delar av kommunen och bakgrunden till bidragsnivåerna är delvis okända vilket gör att de därmed inte kan förklaras. Vissa begrepp och definitioner är också otydliga vilket gör att bestämmelserna kan tolkas på olika sätt.

Utredningsrapport, 12 januari 2016
Skötsel av enskilda vägar i Falu kommun och kommunal bidragsmodellPDF

Bestämmelser, 22 januari 2016
Bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägarPDF

Beslut, 10 mars 2016
Antagande av nya bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar samt finansieringPDF

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverket (Enskilda vägar)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lantmäteriet (Samfälligheter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-06-27