Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Väg på landsbygden

Enskilda vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar, det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De som har ansvar för vägar kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. När det gäller enskilda vägar är väghållaren enskilda markägare eller organisationer. Finns det flera markägare är väghållaren en organisation i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening.

En del enskilda vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Kommunalt vägbidrag

När det gäller kommunalt bidrag till enskilda vägar är det upp till varje kommun hur man väljer att sköta det. Falu kommun har beslutat att kommunen ska sköta vägarna i centrala Falun medan i de mindre tätorterna och på landsbygden ska samfällighetsföreningar och frivilliga vägföreningar sköta enskilda vägar med möjligheten att få kommunalt bidrag för skötseln. Vägar som erhåller statligt bidrag är normalt inte berättigade kommunalt bidrag i Falu kommun. Undantaget är vägar inom områden som enligt lokal trafikföreskrift är tättbebyggda.

Vem kan söka vägbidrag?

Det finns två stycken huvudkriterier som avgör om kommunalt bidrag kan betalas ut. Vägen måste vara minst 200 meter lång och försörja två eller flera separata permanentbostäder. Med permanentbostad menas bostad där minst en person är folkbokförd. Väghållaren måste också vara ordnad i någon form av organisation, t.ex. en vägförening eller samfällighetsförening. Om en sådan saknas kan alla berörda fastighetsägare teckna en överenskommelse som sedan måste godkännas av kommunen.

Bra att känna till är att Skatteverket rekommenderar att varje förening, samfällighet eller överenskommelse mellan fastighetsägare ska ha ett eget konto och organisationsnummer för sin verksamhet.

Regler för kommunalt vägbidrag kan över tid revideras beroende på de politiska beslut som fattas, vilket kan medföra att rättighet till bidrag eller bidragets storlek ändras.

Ansökan och utbetalning av bidrag

Ansökan om kommunalt vägbidrag för enskilda vägar ska lämnas till kommunen senast:

  • 1 december året före bidragsår för de föreningar som redan har godkända vägar.
  • 1 april året före bidragsår för nya ansökningar. Nyansökan lämnas på kommunens blankett. Kommunen behandlar den inkomna ansökan, genomför en okulär besiktning samt påtalar eventuella åtgärder som måste genomföras för att uppnå kommunens minimistandard. Vägföreningen måste åtgärda besiktningsanmärkningarna och få vägen godkänd av kommunen innan bidraget kan betalas ut.

Det kommunala bidraget utbetalas normalt under mars månad det år bidraget avser.

Sidan uppdaterad 2020-09-01