Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunalt vägbidrag

En del enskild vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Mindre tätorter och landsbygd

När det gäller kommunalt bidrag till enskilda vägar är det upp till varje kommun hur man väljer att sköta det. Falu kommun har beslutat att kommunen ska sköta vägarna i centrala Falun medan i de mindre tätorterna och på landsbygden ska samfällighetsföreningar och frivilliga vägföreningar sköta enskilda vägar med möjligheten att få kommunalt bidrag för skötseln. Vägar som erhåller statligt bidrag är normalt inte berättigade kommunalt bidrag i Falu kommun. Undantaget är vägar inom områden som enligt lokal trafikföreskrift är tättbebyggda.

Vem kan söka vägbidrag?

Det finns två stycken huvudkriterier som avgör om kommunalt bidrag kan betalas ut. Vägen måste vara minst 200 meter lång och försörja två eller flera separata permanentbostäder. Med permanentbostad menas bostad där minst en person är folkbokförd. Väghållaren måste också vara ordnad i någon form av organisation, t.ex. en vägförening eller samfällighetsförening. Om en sådan saknas kan alla berörda fastighetsägare teckna en överenskommelse som sedan måste godkännas av kommunen.

Bra att känna till är att Skatteverket rekommenderar att varje förening, samfällighet eller överenskommelse mellan fastighetsägare ska ha ett eget konto och organisationsnummer för sin verksamhet.

Regler för kommunalt vägbidrag kan över tid revideras beroende på de politiska beslut som fattas, vilket kan medföra att rättighet till bidrag eller bidragets storlek ändras.

Ansökan och utbetalning av bidrag

Ansökan om kommunalt vägbidrag

Ansökningar för enskilda vägar ska lämnas till kommunen senast 1 mars samma år som bidraget avser för de föreningar som redan har godkända vägar.

Ansökan öppnar 1 februari - 1 mars 2024 och görs via e-tjänsten med hjälp av Mobilt BankID. Utbetalning sker som tidigast 1 april.

Ansökan om vägbidrag för nya föreningar

Nyansökan lämnas på kommunens blankett. Kommunen behandlar den inkomna ansökan, genomför en okulär besiktning samt påtalar eventuella åtgärder som måste genomföras för att uppnå kommunens minimistandard. Vägföreningen måste åtgärda besiktningsanmärkningarna och få vägen godkänd av kommunen innan bidraget kan betalas ut.

Ansökan om upprustningsbidrag

För att garantera handläggning under innevarande år ska ansökan om kommunalt
upprustningsbidrag lämnas till kommunen senast 1 mars samma år som upprustningsåtgärderna planeras. Bidrag betalas ut efter att planerade upprustningsåtgärder har genomförts och godkänts. Genomförda åtgärder ska rapporteras till Falu kommuns handläggare i frågor om enskilda vägar så fort arbetet är klart, dock senast 18 november för år 2023. Handläggnings tid är mellan 2- 4 veckor. Utbetalning sker tidigast i början på december om beviljat.

Blankett för ändringar av förenings uppgifter

Blankett för ändringar av vägförenings-/samfällighetsuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för upprustningsbidrag

Blankett för upprustningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser och beslut

Bestämmelser, 22 januari 2016
Bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar Länk till annan webbplats.

Beslut, 10 mars 2016
Antagande av nya bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar samt finansiering Pdf, 774.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut, 18 januari 2021

Modell för bidrag till upprustning Pdf, 307.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-02-08